คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี
นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี
ประธานกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย

กรรมการโดยตำแหน่ง

นายอนุทิน ชาญวีรกูล
นายอนุทิน ชาญวีรกูล
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
นายชลน่าน ศรีแก้ว
นายชลน่าน ศรีแก้ว
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ
พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
นายวราวุธ ศิลปอาชา
นายวราวุธ ศิลปอาชา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ
นายชัชชาติ สิทธิพันธ์
นายชัชชาติ สิทธิพันธ์
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
นายสมชาย รังสิวัฒนศักดิ์
นายสมชาย รังสิวัฒนศักดิ์
นายกสมาคม สันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายกสมาคม อบจ.แห่งประเทศไทย
รศ.วิระศักดิ์ ฮาดดา
รศ.วิระศักดิ์ ฮาดดา
นายกสมาคม อบต.แห่งประเทศไทย

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นางธิดา พิทักษ์สินสุข
นางธิดา พิทักษ์สินสุข
ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัย
รศ.ดารณี อุทัยรัตนกิจ
รศ.ดารณี อุทัยรัตนกิจ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการศึกษา
รศ.อุษณีย์ อนุรุทธ์วงศ์
รศ.อุษณีย์ อนุรุทธ์วงศ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการศึกษาพิเศษ
นางอัมพร เบญจพลพิทักษ์
นางอัมพร เบญจพลพิทักษ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการสาธารณสุข
นางสโรทร ม่วงเกลี้ยง
นางสโรทร ม่วงเกลี้ยง
ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านสังคมสงเคราะห์
นางสุภาวดี หาญเมธี
นางสุภาวดี หาญเมธี
ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านสื่อสารมวลชน
รศ.จิณณวัตร ปะโคทัง
รศ.จิณณวัตร ปะโคทัง
ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการบริหารฯ
(ภาครัฐ)
นางวิวรรณ สารกิจปรีชา
นางวิวรรณ สารกิจปรีชา
ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการบริหารฯ
(ภาคเอกชน)

คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย

พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562 มาตรา 9 (3) บัญญัติให้มีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย จำนวนแปดคน ซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัย ด้านการศึกษา ด้านการศึกษาพิเศษ ด้านการสาธารณสุข ด้านสังคมสงเคราะห์ และด้านสื่อสารมวลชน ด้านละหนึ่งคน และด้านการบริหารสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยจำนวนสองคน ซึ่งมาจากสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยภาครัฐหนึ่งคน และภาคเอกชนหนึ่งคน โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 9 (3) แห่งพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562 จึงแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย ดังรายชื่อในเอกสารคำสั่งแต่งตั้ง