ระบบสวัสดิการเด็กและครอบครัว

ระบบสวัสดิการเด็กและครอบครัว ถูกพัฒนาขึ้นจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครอบครัวที่มีความยากจน สามารถยื่นขอรับความช่วยเหลือเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจนได้ในรูปแบบออนไลน์ (e-Service) ผ่านระบบสวัสดิการเด็กและครอบครัว โดยมี เงื่อนไขและคุณสมบัติ การรับสวัสดิการเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน ดังนี้

1. การให้ความช่วยเหลือเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน เป็นการให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเป็นรายครั้ง แก่เด็กและครอบครัวของเด็กที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน
ทั่วราชอาณาจักร โดยมุ่งเสริมสร้างความมั่นคงในครอบครัวให้ครอบครัวของเด็กสามารถเลี้ยงเด็ก
ได้เองตามควรแก่อัตภาพ ไม่ต้องแยกเด็กออกจากครอบครัวโดยไม่จำเป็น

2. เด็กและครอบครัวที่พึงได้รับการช่วยเหลือเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน
เป็นครอบครัวที่บิดา มารดา หรือเฉพาะบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง ที่มีเด็กอายุไม่เกิน 18 ปีบริบูรณ์ หรือที่อยู่ในระหว่างการศึกษาอายุไม่เกิน 20 ปีบริบูรณ์ มีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทย และเป็นครอบครัวยากจนขาดแคลน ประสบปัญหาความเดือดร้อน ซึ่งเกี่ยวเนื่องถึงตัวเด็กโดยเฉพาะ
อันเป็นการกระทบกระเทือนต่อสวัสดิภาพของเด็ก โดยเข้าหลักเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

– กำพร้า อนาถา ซึ่งมีผู้ปกครอง

– พิการทางร่างกาย สมองและปัญญา หรือจิตใจ

– บิดา มารดา หรือเฉพาะบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง ประสบภาวะอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น
ถูกจำคุก กักขัง พิการ และทุพพลภาพ ป่วยทางร่างกายหรือจิตใจ ไม่สามารถประกอบอาชีพ
เลี้ยงครอบครัวได้

– เด็กเกิดนอกสมรส

3. การให้ความช่วยเหลือด้านต่าง ๆ ของเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน ให้เป็นไปตามหลักการเบิกจ่ายเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน ในอัตราและหลักเกณฑ์ ที่กระทรวง
การคลังกำหนด ดังนี้

– ให้การช่วยเหลือเป็นเงิน ครั้งละไม่เกิน 1,000 บาท สำหรับครอบครัวที่มีเด็กหนึ่งคน
และไม่เกิน 3,000 บาท สำหรับครอบครัวที่มีเด็กเกินกว่าหนึ่งคน

– ให้การช่วยเหลือเป็นสิ่งของ (เครื่องอุปโภคบริโภค) วงเงินไม่เกิน 1,000 บาท สำหรับครอบครัวที่มีเด็กหนึ่งคน และไม่เกิน 3,000 บาท สำหรับครอบครัวที่มีเด็กเกินกว่าหนึ่งคน
(การจัดหาเครื่องอุปโภคบริโภค ให้ดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ
พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม)

– ให้การช่วยเหลือทั้งเงินและสิ่งของในคราวเดียวกัน วงเงินไม่เกิน 2,000 บาท สำหรับครอบครัวที่มีเด็กหนึ่งคน และไม่เกิน 3,000 บาท สำหรับครอบครัวที่มีเด็กเกินกว่าหนึ่งคน

– ให้คำแนะนำ ปรึกษา และบริการอื่น ๆ อย่างใดอย่างหนึ่ง

สามารถยื่นขอรับความช่วยเหลือ และศึกษาคู่มือการใช้งานระบบสำหรับประชาชน ได้ที่ https://welfare.dcy.go.th/ และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มสวัสดิการเด็กและครอบครัว
กองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว โทร 0-2253-2816

เอกสารอ้างอิง

กรมกิจการเด็กและเยาวชน. (มมป.). ระบบสวัสดิการเด็กและครอบครัว. สืบค้น 2 กรกฎาคม 2566, จาก https://welfare.dcy.go.th/

มติชนออนไลน์. (2565). กรมเด็ก ช่วยเด็กยากจน เปิดช่องทางออนไลน์ ยื่นขอรับเงิน 1,000 บาทต่อคน พร้อมสิ่งของ. สืบค้น 2 กรกฎาคม 2566, จาก https://www.matichon.co.th/lifestyle/children-teenagers/news_3248592