ให้เด็กเล่นอิสระ

การเล่นอิสระเกิดขึ้นจากความต้องการภายในของเด็ก ได้ออกแบบกติกา กฎ หรือรูปแบบและขอบเขตการเล่นเอง เด็กจึงสามารถอยู่กับการเล่นได้นาน มีสมาธิกับสิ่งที่กำลังสนใจอยู่ได้นาน ทำให้เด็ก ๆ ไม่มากวนการทำงานของพ่อแม่ ซึ่งการเล่นอิสระเด็กสามารถนำสิ่งของที่อยู่รวมตัวมาใช้ในการเล่นได้ อาทิ ของที่มาจากธรรมชาติ เช่น ดิน หิน น้ำ ทราย กิ่งไม้ ดอกไม้ ฯลฯ หรือของใช้ในบ้าน เช่น ถ้วย ชาม กล่องกระดาษ สายยาง แกนกระดาษทิชชู ฯลฯ

โดยประโยชน์ของการเล่นอิสระนอกจากจะได้ความสนุกสนานแล้ว เด็กยังได้ใช้ศักยภาพของตัวเอง สร้างการเรียนรู้ และส่งเสริมพัฒนาการรอบด้านอย่างอิสระ ได้ใช้จินตนาการความคิดสร้างสรรค์ หากทำซ้ำจะสามารถค้นพบศักยภาพของตนเองและพัฒนาไปสู่การเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพอีกด้วย หากสนใจอยากเรียนรู้เกี่ยวกับการเล่นอิสระในเด็กปฐมวัยให้มากยิ่งขึ้น สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในบทความ “ให้เด็กเล่นอิสระ”

เอกสารอ้างอิง

  • koolmonday (นามแฝง). (2565). ให้เด็กเล่นอิสระ. สืบค้น 9 พฤศจิกายน 2565, จาก : https://shorturl.asia/15bDm