พัฒนาทักษะสมอง EF ด้วยการอ่าน

หนังสือ และการอ่าน นับเป็นเครื่องมือสำคัญหนึ่งในการพัฒนาทักษะสมอง ให้เด็กได้ คิดเป็น ทำเป็น เรียนรู้เป็น แก้ปัญหาเป็น อยู่กับผู้อื่นเป็น และมีความสุขเป็นได้ โดยเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้จะทำให้ผู้ปกครอง และครูปฐมวัยเข้าใจ
ในกระบวนการพัฒนาทักษะสมอง EF และช่วยกันส่งเสริมให้เด็ก ๆ รักการอ่าน และสามารถนำไปพัฒนาทักษะสมอง EF ไปสู่ความสำเร็จของชีวิต และเป็นคนที่มีคุณภาพต่อไป

โดยภายในเล่มจะประกอบไปด้วยเนื้อหาจำนวน 3 ภาค คือ

  • ภาคแรก รู้จัก EF
  • ภาคที่สอง EF กับเด็กปฐมวัย
  • ภาคที่สาม EF กับการอ่าน

ซึ่งจากการวิเคราะห์กระบวนการอ่านกับทักษะสมอง EF ถ้าเด็กไม่สามารถจดจ่อ ไม่สามารถจัดระบบบริหารจัดการตนเอง ความจำเพื่อใช้งานไม่ดี และขาดความสามารถในการแก้ปัญหา สามารถส่งผลต่อความเข้าใจในการอ่านได้ โดยเทคนิคในการพัฒนาทักษะการอ่านและ EF ไปด้วยกัน เริ่มจากการสำรวจก่อนว่า EF แต่ละด้านของเด็กแต่ละคนเป็นอย่างไร อ่านหนังสือกับลูกบ่อย ๆ และสม่ำเสมอ พูดคุยเพิ่มเติมระหว่างกิจกรรมการอ่านกับเด็ก วิธีการอ่านหนังสือกับเด็กเป็นทั้งผู้ฟังและผู้เล่าเรื่อง โดยสามารถเริ่มพัฒนา EF ตั้งแต่ปฐมวัย

เอกสารอ้างอิง

แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน. (2567). พัฒนาทักษะสมอง EF ด้วยการอ่าน. สืบค้น 1 กรกฎาคม 2567, จาก https://healthymediahub.thaihealth.or.th/media/detail/%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%87-EF-%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99