ผลงานนวัตกรรมที่ได้รับการคัดเลือกจากโครงการ “นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย” (ECD Innovation Award 2023)

10 ผลงานนวัตกรรมที่ได้รับคัดเลือกจาก โครงการ “นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย” (ECD Innovation Award 2022) เพื่อนำแสดงผลงานภายในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 เรื่อง การขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กปฐมวัย “ชวนรู้ ชวนเล่น สร้างสรรค์ผ่านนวัตกรรมเด็กปฐมวัย” ระหว่างวันที่ 23 – 24 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ณ โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร มีรายชื่อดังต่อไปนี้

ประเภทหน่วยงาน

1. บอร์ดเกม JUNGLE FRUIT  โดย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

2. เล่น เรียน รู้ ใน SMART SCHOOL สู่การพัฒนาทักษะ 4Cs ของเด็กปฐมวัยเจนอัลฟ่า โดย โรงเรียนบ้านคุณแม่

3. อนุบาลจิตศึกษา โดย โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา

ประเภทบุคคลทั่วไป/ทีม

4. การใช้ชุดการเรียนรู้ “Di Buemang” เพื่อส่งเสริมความคิดรวบยอดทางภูมิศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย โดย นางสาวอารีนา มะแดเฮาะ

5. การพัฒนาชุดกิจกรรมการเล่นแบบลูสพาร์ทส์ เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดพื้นฐานสำหรับเด็กปฐมวัย ระดับชั้นอนุบาล 2 โรงเรียนวัดสมหวัง โดย นางสาววาริณ  ว่องวิทยา

6. การส่งเสริมทักษะกระบวนการคิดเชิงคำนวณของเด็กปฐมวัย ด้วยชุดสื่อผ้าสร้างสรรค์ (Unplugged Coding) โดย นายกฤษฎา ศึกคละจิต

7. เกมตะลุยเมืองสุพรรณบุรี (Unplugged Coding) โดย ทีมปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

8. เกมทักษะการคิดพิชิตเส้นชัย โดย  ทีมอนุบาลสาธิตพิชิตเส้นชัย

9. ขีดเขียนสนุกด้วยนิทานสร้างสรรค์ โดย นางสาวอรอำไพ  ลลิตาเศรษฐ์

10. มหัศจรรย์ของเล่นจากธรรมชาติและวัสดุเหลือใช้ โดย นางเยาวลักษณ์   คุณยศยิ่ง