ยุทธศาสตร์กองทุนคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2566-2570

ยุทธศาสตร์กองทุนคุ้มครองเด็ก จัดทำขึ้นตามภารกิจของกองทุนคุ้มครองเด็ก โดยมีการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และประเด็นยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนการปฏิรูปประเทศ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 เพื่อกำหนดเป้าหมาย ทิศทาง และเป็นกรอบแนวทาง
การปฏิบัติงานของกองทุนคุ้มครองเด็ก 

นอกจากนั้นยังพบว่าสถานการณ์ปัญหาเด็กเป็นสภาพการณ์ที่มีความสลับซับซ้อน และรุนแรงเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ตลอดจนสร้างผลกระทบในวงกว้าง ทั้งนี้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของกองทุนคุ้มครองเด็ก จึงได้กำหนดยุทธศาสตร์กองทุนคุ้มครองเด็ก โดยแบ่งเป็น 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สนับสนุนการสงเคราะห์และการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กในระดับประเทศ จังหวัด และท้องถิ่น เพื่อกระตุ้นให้หน่วยงาน องค์กร บุคคลแวดล้อมเด็กเข้ามามีส่วนร่วมในการทำงานคุ้มครองเด็กในระดับประเทศ จังหวัด และท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรเครือข่าย เพื่อให้
เครือข่ายมีศักยภาพและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนระบบการคุ้มครองเด็ก โดยสร้างระบบการพัฒนาครอบครัว ครอบครัวอุปถัมภ์ ผู้ดูแลเด็กให้มีความรู้ความเข้าใจตามพัฒนาการช่วงวัย ฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการบริหารจัดการกองทุนที่มีประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนให้
คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการทั้งส่วนกลางและภูมิภาค เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้กำหนดทิศทาง เป้าหมายการบริหารจัดการกองทุน รวมถึงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการทำงาน
ให้เกิดประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ภายในองค์กร เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้
ให้เกิดขึ้นภายในองค์กรผ่านการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่บุคลากรทั้งส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาค รวมถึงการใช้การติดตามและประเมินผลมาจัดการความรู้ภายในองค์กร

เอกสารอ้างอิง

กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์. (2566). ยุทธศาสตร์กองทุนคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2566-2570. สืบค้น 14 มกราคม 2566, จาก : https://shorturl.asia/jbhLX