มอบทุนอบรมเชิงปฏิบัติการในสถานที่จริง สำหรับครูปฐมวัย

วันที่จัดกิจกรรม:

On-site training 11 วัน

สถาบันวิจัยเพื่อการประเมินและออกแบบนโยบาย ร่วมกับมูลนิธิพุทธรักษา มอบทุนฟรี On-site training 11 วัน สำหรับครู เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรและสถานศึกษานำหลักสูตรไฮสโคปตามแนวทางของไรซ์ไทยแลนด์ ไปใช้เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย ในพื้นที่ของตนเอง โดยผ่านการอบรมอย่างเข้มข้น 11 วัน เพราะเราเชื่อว่า ครูคือกุญแจสำคัญที่จะช่วยพัฒนาเด็ก ๆ ไปในทิศทางที่ถูกต้อง

วันที่ 1: บรรยายถึงหลักการของกระบวนการไฮสโคป และแนวทางการจัดการเรียนการสอนภายใต้โครงการฯ

 วันที่ 2 – 11: ฝึกปฏิบัติจริงในศูนย์อบรม โดยผู้ฝึกอบรมจะได้ลงมือปฏิบัติจริง เจอสถานการณ์จริง และมีการถอดบทเรียนโดยทีมนักวิชาการของโครงการฯ ทุกวัน

ผู้เข้าอบรมจะได้รับเอกสารหลักสูตร แผนการสอนสำหรับ 1 ปีการศึกษา รวมถึงสิทธิ์ในการดาวน์โหลดเอกสารต่าง ๆ ที่โครงการฯ จัดทำขึ้น

ตรวจสอบรอบอบรมได้ที่ http://riece.org/training/

สมัครได้ที่ http://riece.org/onsite-trainning-form

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://riece.org/training/

ติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติม : โทร : 02-697-6644 (ไรซ์ไทยแลนด์) หรือติดต่อผ่านช่องแชทในเฟซบุ๊ก https://www.facebook.com/RIECEThailand

เอกสารอ้างอิง

RIECE Thailand การศึกษาปฐมวัยที่มีคุณภาพ. (2567). มอบทุนอบรมเชิงปฏิบัติการในสถานที่จริง สำหรับครูปฐมวัย. สืบค้นเมื่อ 23 พฤษภาคม 2567 จาก   https://www.facebook.com/RIECEThailand