สัมมนาออนไลน์หัวข้อ ครู “ทำถึง” เด็กจึงมี “พัฒนาการสมวัย”

วันที่จัดกิจกรรม:

วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 เวลา 13.00-14.00 น.

องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย และสำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังสัมมนาออนไลน์ หัวข้อ ครู “ทำถึง” เด็กจึงมี “พัฒนาการสมวัย” เพื่อให้ความรู้เรื่องการใช้เครื่องมือ DSPM ในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กแก่ครูผู้ดูแลเด็ก ซึ่งมีประเด็นพูดคุยที่น่าสนใจ ดังนี้

1. พัฒนาการเด็กปฐมวัย คืออะไร สำคัญอย่างไร

2. สถานการณ์/ปัญหาพัฒนาการเด็กปฐมวัยในประเทศไทย                           

3. ความสำคัญของการส่งเสริมและเฝ้าระวังพัฒนาการเด็กปฐมวัย ในบทบาทของครูผู้ดูแลเด็ก

4. แนวทางการส่งเสริมและเฝ้าระวังพัฒนาการเด็กปฐมวัยสำหรับครูผู้ดูแลเด็ก

ในการสัมมนาออนไลน์ครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย และองค์การยูนิเซฟ ได้แก่

– พญ.ธนิกา สุจริตวงศานนท์ สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย

– พว.เปรมฤทัย เกตุเรน สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย

– ดร.ทินสิริ ศิริโพธิ์ องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย

ดำเนินรายการโดย พว.กิติมา พัวพัฒนกุล มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย

ในวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 เวลา 13.00-14.00 น. อบรมฟรีผ่านระบบ Zoom 

Link เข้าร่วมอบรม https://unicef.zoom.us/j/92513498234

รหัสผ่าน : ECD2024