ปัด กวาด เช็ด ถู… ขัดเกลาความอดทน ปลูกวินัยในตัวเด็ก

การทำงานบ้าน กิจกรรมที่ฝึกได้ทุกวันและมีผลดีในระยะยาว การมอบหมายงานบ้านอย่างง่าย ๆ ให้เด็กได้รับผิดชอบ เช่น เก็บของเล่น ของใช้ให้เข้าที่ กวาดบ้าน ถูบ้าน รดน้ำต้นไม้ จะช่วยให้เด็กรู้หน้าที่ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่นซึ่งกิจกรรมดังกล่าวช่วยพัฒนาทักษะเด็กในด้านต่าง ๆ ดังนี้

ด้านพัฒนาการ : การทำงานบ้านจะส่งเสริมพัฒนาการของเด็กด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น พัฒนาการด้านร่างกาย หรือการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า โดยผ่านงานที่ได้รับมอบหมาย เช่น การนำผ้าไปตาก การเก็บที่นอน เก็บรองเท้า หรือเก็บของเล่นที่นำออกมาเล่น การที่ลูกน้อยฝึกสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ จะช่วยในการส่งเสริมทักษะทางด้าน IQ และ EQ ให้เด็กได้รู้จักฝึกคิดและฝึกอารมณ์ในการแก้ไขปัญหาในการทำงานบ้านผ่านสถานการณ์จริง

ด้านอารมณ์ : งานบ้านเป็นสิ่งที่ต้องทำซ้ำ ๆ ซึ่งแรก ๆ ลูกอาจจะรู้สึกสนุก แต่นาน ๆ ไปอาจจะทำให้ลูกเริ่มเบื่อและไม่รู้สึกสนุกที่จะทำต่อไป ดังนั้น ควรสอนให้ลูกรู้ว่างานบ้านถึงแม้จะน่าเบื่อ แต่เมื่อได้รับมอบหมายแล้ว ควรตั้งใจและมีความอดทน การที่ฝึกฝนสิ่งเหล่านี้เป็นประจำ ถือเป็นการส่งเสริมทักษะทางด้าน EQ ให้เด็กได้ฝึกจัดการกับอารมณ์ของตนเองในด้านของความอดทน

ด้านการสร้างสมาธิและการช่างสังเกต : การทำงานบ้านหลาย ๆ อย่างต้องอาศัยการประสานกันระหว่างสายตาที่มองสิ่งของกับมือที่หยิบจับ เช่น กวาดบ้าน ถูบ้าน ทำให้เด็กโฟกัสกับงานที่ทำ รวมถึงมีความช่างสังเกต รู้ว่าของอะไรในบ้านอยู่ตรงไหน หจะช่วยให้เด็กได้พัฒนาสมองของตนเองด้าน IQ จากการฝึกคิด และสังเกตการณ์ เพื่อส่งเสริมอารมณ์ด้าน EQ ให้มีสมาธิที่ดี และฝึกเป็นคนใจเย็นในการหาสิ่งของให้พบได้

จริง ๆ แล้วยังมีกิจกรรมอีกมากมายนอกเหนือจากที่กรมอนามัยแนะแนวเป็นทางเลือก ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสิ่งสำคัญที่เราพยายามเน้นย้ำ คือ “ควรให้ลูกเลือกกิจกรรมที่เขาสนใจเป็นพิเศษ” เพราะการที่เด็กสนใจสิ่งที่ต้องการเรียนรู้ จะทำให้เด็กมีแรงใจ แรงกายในการทำสิ่งนั้นมากยิ่งขึ้น

เอกสารอ้างอิง

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข. (2567). ปัด กวาด เช็ด ถู… ขัดเกลาความอดทน ปลูกวินัยในตัวเด็ก. สืบค้นเมื่อ 12 พฤษภาคม 2567 จาก  https://multimedia.anamai.moph.go.th/help-knowledgs/heath_me_41_child_12/