‘สุเทพ’ วาง 3 กรอบ ขับเคลื่อนสภาการศึกษา เน้นทำงานบูรณาการร่วมกับทุกหน่วยงาน

ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการสภาการศึกษา เปิดเผยว่า น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้แนวทางในการขับเคลื่อนงานสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ไว้ว่า จะต้องจัดทำแผนการศึกษาให้ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ ให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ และให้บูรณาการจัดการศึกษาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับ โดยได้วางแผนในการขับเคลื่อนงานของ สกศ. 3 กรอบ คือ

  1. การขับเคลื่อนกฎหมายการศึกษา โดยเฉพาะการผลักดันร่างพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. … ที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง และเร่งรัดให้เสร็จทันรัฐบาลนี้
  2. การกระจายอำนาจในเรื่องของการวางแผนการศึกษาไปสู่จังหวัด เพื่อให้จังหวัดสามารถทำแผนการศึกษาที่สอดคล้องกับพื้นที่ของตนได้
  3. จะดำเนินการจัดตั้งศูนย์ธนาคารหน่วยกิต (เครดิตแบงก์) ระดับประเทศ เพื่อเพิ่มและขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับประชาชน โดยจะเชื่อมโยงการศึกษาในทุกระดับ และทุกสังกัด

เอกสารอ้างอิง

  • มติชนออนไลน์. (2565). ‘สุเทพ’ วาง 3 กรอบ ขับเคลื่อนสภาการศึกษา เน้นทำงานบูรณาการร่วมกับทุกหน่วยงาน. สืบค้น 14 ตุลาคม 2565, จาก https://www.matichon.co.th/education/news_3610065