สกศ. เชื่อมโยงข้อมูลข้ามหน่วยงาน มุ่งพัฒนา YOUTH LINK สู่แพลตฟอร์มยกระดับคุณภาพชีวิตเด็กปฐมวัยรอบด้าน

วันที่ 13 ธันวาคม 2564 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) จัดการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลเด็กปฐมวัย ครั้งที่ 2/2564 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรณี อจลากุล เป็นประธาน ฯ พร้อมด้วยรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย (นางพัชราพรรณ กฤษฎาจินดารุ่ง) ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เข้าร่วมหารือ ณ ห้องกำแหง พลางกูร ชั้น 3 อาคาร 56 ปี สกศ. ควบคู่กับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Video Conference)

การประชุมในครั้งนี้มีวาระสำคัญคือ การพัฒนาระบบ Youth Link ที่เชื่อมโยงฐานข้อมูลเด็กปฐมวัยที่มีอยู่เดิมในหน่วยงานต่าง ๆ ประกอบด้วย 1) ข้อมูลรายบุคคลที่ระบุเลขประจำตัวประชาชน ที่ช่วยทำให้ทราบถึงข้อมูลเด็กแรกเกิด ข้อมูลสุขภาพเด็ก ข้อมูลเด็กในสถานศึกษา รวมถึงข้อมูลของเด็กที่ประสบปัญหาหรือต้องการความช่วยเหลือ และ 2) ข้อมูลรายสถิติที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัดด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสวัสดิการเด็ก เพื่อประโยชน์ในการวางแผนพัฒนาเด็กปฐมวัย และพัฒนาเป็นแอปพลิเคชัน (Application) ให้ประชาชนสามารถสืบค้นข้อมูลของตนเองในการตรวจสอบสิทธิและสวัสดิการที่พึงได้รับ

ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาขอบเขตข้อมูลของแต่ละหน่วยงานที่จะนำมาเชื่อมต่อบนแพลตฟอร์มให้ได้ข้อมูลเด็กปฐมวัยอย่างรอบด้านมากที่สุด เบื้องต้นได้แบ่งขอบเขตข้อมูลให้ครอบคลุม 5 ประเด็น ได้แก่ กระจายเชิงภูมิศาสตร์ สุขภาพและภาวะโภชนาการ พัฒนาการเด็กปฐมวัย ข้อมูลด้านการศึกษา รวมถึงข้อมูลเชิงสังคมและข้อมูลผู้ปกครองของเด็กปฐมวัย โดยจะแบ่งเป็นกลุ่มข้อมูลที่สามารถเปิดเผยต่อสาธารณะได้ และข้อมูลที่เป็นส่วนตัว

ทั้งนี้ จะมีการเพิ่มการสำรวจข้อมูลจากศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการสังคม และกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) จะร่วมให้ข้อมูลเด็กปฐมวัยที่อยู่ในภาวะยากจนพิเศษซึ่งมีกว่า 2แสนคนทั่วประเทศ และองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (Unicef) ได้เตรียมผสานข้อมูลจากผลสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย ซึ่งจัดทำร่วมกับสำนักงานสถิติแห่งชาติ ทำให้ทราบถึงการเข้าถึงสื่อการเรียนรู้และดัชนีพัฒนาการของเด็กปฐมวัย และสามารถใช้เป็นตัวชี้วัดสากลเพื่อเปรียบเทียบระหว่างประเทศได้

เอกสารอ้างอิง

  • สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (2565). สกศ. เชื่อมโยงข้อมูลข้ามหน่วยงาน มุ่งพัฒนา YOUTH LINK สู่แพลตฟอร์มยกระดับคุณภาพชีวิตเด็กปฐมวัยรอบด้าน. สืบค้น 14 ตุลาคม 2565, จาก http://www.onec.go.th/th.php/page/view/Newseducation/4690