สกศ. เร่งพัฒนา YOUTH LINK เชื่อมโยงฐานข้อมูลพัฒนาเด็กปฐมวัยทั่วประเทศ

วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) จัดการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลเด็กปฐมวัย ครั้งที่ 1/2564 โดยมี รศ.ดร.ธีรณี อจลากุล เป็นประธาน ฯ พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะทำงาน ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสิปปนนท์ เกตุทัต สกศ. และผ่านระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference)

การประชุมในครั้งนี้ มีเป้าหมายหลักในการดำเนินการเชื่อมโยงฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศให้ครอบคลุมเด็กปฐมวัยทั่วประเทศ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กปฐมวัย โดยจะดำเนินการจัดทำระบบ Youth Link ที่จะช่วยรวบรวมข้อมูลเด็กรายบุคคล เชื่อมโยงข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งคณะทำงานได้ทบทวนกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และคำนิยาม เพื่อให้ได้ข้อมูลที่แม่นยำ และนำไปสู่การสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป 

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแนวทางการดำเนินงานสร้างคลังข้อมูลกลางด้านเด็กปฐมวัย และเตรียมสร้างแพลตฟอร์มบริการข้อมูลด้านเด็กเชื่อมโยงระบบข้อมูลอย่างเป็นรูปธรรม อย่างเว็บไซต์บริการข้อมูลที่มีระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog) API Data Service ที่สามารถสืบค้นข้อมูลรายบุคคล แดชบอร์ดและโมเดลวิเคราะห์ข้อมูล (Analytic Dashboard and Models) รวมถึงแอปพลิเคชันที่ประชาชนสามารถตรวจสอบสิทธิและสวัสดิการที่ประชาชนพึงได้จากรัฐ โดย สกศ. ได้ยื่นของบสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการพิจารณา ทั้งนี้ งบสนับสนุนดังกล่าวจะช่วยให้ดำเนินงานพัฒนาระบบข้อมูลและจัดทำแพลตฟอร์มบริการข้อมูลเด็กปฐมวัยทั้งประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

เอกสารอ้างอิง

  • สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (2564). สกศ. เร่งพัฒนา YOUTH LINK เชื่อมโยงฐานข้อมูลพัฒนาเด็กปฐมวัยทั่วประเทศ. สืบค้น 24 ตุลาคม 2565, จาก : http://www.onec.go.th/th.php/page/view/Newseducation/4502