สกศ. ฟอร์มทีมกฎหมายปฐมวัย บูรณาการ รัฐ-เอกชน-ท้องถิ่น สานสวัสดิการ เสริมระบบคุ้มครองสิทธิเด็กเล็ก

วันที่ 30 มิถุนายน 2564 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) จัดประชุมคณะอนุกรรมการกฎหมาย และการคุ้มครองสิทธิ ครั้งที่ 1/2564 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ดารณี อุทัยรัตนกิจ เป็นประธาน ฯ พร้อมด้วย ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ อดีตรองเลขาธิการสภาการศึกษา และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษาด้านระบบการศึกษา (ดร.สวัสดิ์ ภู่ทอง) ผู้อำนวยการสำนักนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย (นางสาวจันทิมา ศุภรพงศ์) ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงยุติธรรม กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัว และองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF) ร่วมหารือ ณ ห้องประชุมพจน์ สะเพียรชัย อาคาร 2 ชั้น 5 สกศ. และผ่านระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference)

รองศาสตราจารย์ ดร.ดารณี อุทัยรัตนกิจ ประธานอนุกรรมการ ฯ แจ้งที่ประชุมให้ทราบถึงคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกฎหมาย และการคุ้มครองสิทธิ ซึ่งมีบทบาทที่เกี่ยวเนื่องมาจากยุทธศาสตร์ที่ 5 ของ (ร่าง) แผนพัฒนาเด็กปฐมวัย คือ การปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ ที่เกี่ยวกับเด็กปฐมวัยและการดำเนินการตามกฎหมาย โดยส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามาร่วมปรับปรุงกฎหมายเพื่อให้เด็กปฐมวัยได้รับประโยชน์ตามสิทธิขั้นพื้นฐาน

ที่ประชุมได้หารือถึงแผนการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการ ฯ ซึ่งมีเบื้องต้นมีความเกี่ยวข้องใน 3 บทบาท ได้แก่ 1) การพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย 2) การกำหนดและจัดลำดับประเด็นเร่งด่วนในการพัฒนากฎหมายลำดับรองที่เกี่ยวข้องกับ พ.ร.บ. การพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562 และ 3) การบูรณาการระดับพื้นที่

นอกจากนี้ที่ประชุมได้หารือถึงแนวทางส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำแผนการพัฒนาเด็กปฐมวัยที่คำนึงถึงการให้สิทธิประโยชน์และความช่วยเหลือแก่บุคคลในครอบครัวของเด็กปฐมวัย ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาคุณภาพและอำนวยความสะดวกให้ครอบคลุมเด็กปฐมวัยที่มีความบกพร่องทางร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา หรือเด็กปฐมวัยที่ด้อยโอกาส หรือเด็กปฐมวัยที่มีความต้องการพัฒนาเป็นพิเศษ ซึ่งจะมีการจัดทำข้อสรุปไปนำเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ (ก.พ.ป.) ต่อไป

เอกสารอ้างอิง

  • สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (2564). สกศ. ฟอร์มทีมกฎหมายปฐมวัย บูรณาการ รัฐ-เอกชน-ท้องถิ่น สานสวัสดิการ เสริมระบบคุ้มครองสิทธิเด็กเล็ก. สืบค้น 24 ตุลาคม 2565, จาก : http://www.onec.go.th/th.php/page/view/Newseducation/4497