เปิดวงประชุมอนุฯ ปฐมวัย วางแผนวิจัย พร้อมอัปเดตความรู้ สร้างก้าวใหม่ปี 66

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565  สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ประชุมคณะอนุกรรมการวิจัยและจัดการความรู้ด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัย ครั้งที่ 1/2565 โดย รองศาสตราจารย์จิณณวัตร ปะโคทัง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย ผู้ช่วยเลขาธิการสภาการศึกษา (ดร.ภูมิพัทธ เรืองแหล่) ผู้อำนวยการสำนักนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย (นางพัชราพรรณ กฤษฎาจินดารุ่ง) ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) องค์การทุนเพื่อเด็กสหประชาชาติ (ยูนิเซฟ) ประเทศไทย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขและข้าราชการ สกศ. ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกำแหง พลางกูร ชั้นที่ 3 อาคาร 56 ปี สกศ.

ที่ประชุมร่วมพิจารณา (ร่าง) แผนการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการวิจัยพัฒนาและจัดการความรู้ด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อสานต่องานเดิมให้สมบูรณ์และสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน สู่การวางแนวทางเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้จากการสังเคราะห์งานวิจัย ผ่านสื่อหลากหลายรูปแบบที่สามารถเข้าถึงได้หลายช่องทาง ให้ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประโยชน์ จำนวน 4 เป้าหมาย ได้แก่

  1. เป้าหมายที่ 1 กำหนดกรอบและเป้าหมายการดำเนินงานปี 2566 ของคณะอนุกรรมการฯ
  2. เป้าหมายที่ 2 ข้อเสนอการพัฒนาระบบการจัดการความรู้ด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัย
  3. เป้าหมายที่ 3 การเผยแพร่องค์ความรู้ งานวิจัย และนวัตกรรมผ่านเครือข่ายสื่อสาธารณะ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ครูดูแลเด็กปฐมวัย
  4. เป้าหมายที่ 4 รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานต่อคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย

อีกทั้งได้ร่วมกันหารือถึง แนวทางการส่งเสริมงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันเด็กปฐมวัยจากการทำร้ายและความปลอดภัยในสถานศึกษา เช่น การจัดทำหลักสูตรการพัฒนา รวมทั้งสร้างระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัย เพื่อทำให้นักเรียน พ่อแม่ ผู้ปกครองเกิดความรู้สึกสบายใจ และวางใจว่าสถานศึกษาจะสามารถดูแลให้เด็กมีความปลอดภัยเป็นอย่างดี

ทั้งนี้ สกศ. จะดำเนินการติดตามการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2564 – 2570 จากหน่วยงาน ต้นสังกัดทั้งส่วนกลางและระดับพื้นที่ รวมถึงผลักดันให้มีงบประมาณแบบบูรณาการด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัยของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สู่การสร้างพื้นฐานทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพของไทยให้เติบโตไปอย่างมีคุณภาพ อันจะช่วยยกระดับประเทศชาติในอนาคต

เอกสารอ้างอิง

  • สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (2565). เปิดวงประชุมอนุฯ ปฐมวัย วางแผนวิจัย พร้อมอัปเดตความรู้ สร้างก้าวใหม่ปี 66. สืบค้น 2 ธันวาคม 2565, จาก  http://www.onec.go.th/th.php/page/view/Newssecgen/5039