สื่อเพื่อฟื้นฟูการพัฒนาเด็กปฐมวัยในวิถีชีวิตใหม่

วันที่ 1 ธ.ค. 2565 อนุกรรมการด้านสื่อสารเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัยได้มีการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 2/2565 โดยมีนางสาวสุภาวดี หาญเมธี เป็นประธานการประชุม และมีอนุกรรมการประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัย ผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารและผู้แทนกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมสิปปนนท์ เกตุทัต อาคาร 2 สกศ.

การประชุมครั้งนี้จึงเร่งหารือโครงการ “สื่อเพื่อฟื้นฟูการพัฒนาเด็กในวิถีชีวิตใหม่” โดยมีเป้าหมาย คือ ทิศทางการฟื้นฟูพัฒนาการเด็กปฐมวัยอย่างมีเอกภาพ มีพลังบนฐานวิชาการในนามของคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัยบนหลักการการมีส่วนร่วมและการสร้างการเรียนรู้ทุกระดับของสังคม

อนุกรรมการชุดนี้มีข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการฟื้นฟูการพัฒนาเด็กปฐมวัย คือ “3 เร่ง 3 ลด 3 เพิ่ม” ดังนี้ 

3 เร่ง ได้แก่

  1. การกำหนดให้การพัฒนาเด็กปฐมวัยเป็นวาระแห่งชาติ
  2. ให้ความรู้ เพิ่มพื้นที่การใช้สื่อที่เหมาะสมกับเด็กปฐมวัยแก่พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูและผู้ดูแลเด็ก
  3. ค้นหาเยียวยาและพัฒนาเด็กปฐมวัยในครอบครัวเปราะบางเด็กในสถานสงเคราะห์เด็ก หรือเผชิญภาวะวิกฤตอย่างเร่งด่วน 

3 ลด ได้แก่

  1. ลดการใช้สื่อหน้าจอในเด็กปฐมวัยอย่างจริงจัง
  2. ลดความเครียดในเด็ก
  3. ลดการใช้ความรุนแรง

3 เพิ่ม ได้แก่ 

  1. เพิ่มกิจกรรมฟื้นฟูพัฒนาการที่เสียไป
  2. เพิ่มสวัสดิการเด็กเล็กถ้วนหน้า
  3. เพิ่มศักยภาพของระบบนิเวศใกล้ตัวเด็ก

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษากับกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จะเป็นเจ้าภาพหลัก การดำเนินงานใช้รูปแบบการอบรมนักสื่อสารรุ่นใหม่ การจัดค่ายพัฒนางานสื่อ การจัดเวทีสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยวิถีใหม่ จนได้ผลผลิต คือ ชุดสร้างสรรค์ต่าง ๆ อาทิ คลิป อินโฟกราฟิก บทความ เป็นต้น นำไปพัฒนาเป็นสื่อเพื่อเผยแพร่แก่พ่อแม่ ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็กและบุคลากรที่เกี่ยวข้องไปใช้เพื่อส่งเสริมและฟื้นฟูพัฒนาการของเด็กปฐมวัยท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้อย่างเหมาะสมต่อไป

เอกสารอ้างอิง

  • สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (2565). สื่อเพื่อฟื้นฟูการพัฒนาเด็กปฐมวัยในวิถีชีวิตใหม่. สืบค้น 12 ธันวาคม 2565, จาก http://www.onec.go.th/th.php/page/view/Newseducation/5050