คณะอนุกรรมการบูรณาการฯ ชูไอเดียตั้งวาระแห่งชาติเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย

วันที่ 16 ธันวาคม 2565 เลขาธิการสภาการศึกษา (ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ) เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบูรณาการการพัฒนาเด็กปฐมวัย ครั้งที่ 2/2565 โดยมี ผู้อำนวยการสำนักนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย (นางพัชราพรรณ กฤษฎาจินดารุ่ง) และอนุกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงบประมาณ กรมอนามัย กรมสุขภาพจิต กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กรมกิจการเด็กและเยาวชน กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกำแหง พลางกูร อาคาร 56 ปี ชั้น 3 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)

ในวงประชุมร่วมกันหารือถึงรายงานความก้าวหน้าการจัดทำชุดเอกสารวิชาการ การพัฒนาองค์ความรู้เพื่อส่งเสริมและฟื้นฟูพัฒนาการของเด็กปฐมวัยหลังสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งมีข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการฟื้นฟูพัฒนาการเด็กปฐมวัยในสถานการณ์โควิด “3 เร่ง 3 ลด 3 เพิ่ม” โดยมีรายละเอียดดังนี้ 3 เร่ง ได้แก่1) เร่งกำหนด “การฟื้นฟูเด็กปฐมวัย” เป็นวาระแห่งชาติ 2) เร่งให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้ปกครอง 3) เร่งค้นหา เยียวยา และพัฒนาเด็กในภาวะเปราะบาง 3 ลด ได้แก่ 1) ลดการใช้สื่อจอใสในเด็กปฐมวัยอย่างจริงจัง 2) ลดความเครียดคืนความสุขแก่เด็ก 3) ลดการใช้ความรุนแรงต่อเด็ก 3 เพิ่ม ได้แก่ 1) เพื่อกิจกรรมฟื้นฟูพัฒนาการที่เสียไป 2) เพิ่มสวัสดิการเด็กเล็กถ้วนหน้า 3) เพิ่มศักยภาพบุคลากรและระบบนิเวศน์ใกล้ตัวเด็ก โดยมีข้อเสนอว่าต้องทำข้อเสนอดังกล่าวให้เป็นวาระแห่งชาติเพื่อที่จะทำให้เห็นเป็นรูปธรรม ชัดเจน รวดเร็ว  ซึ่งต้องทำ Sandwich Model มีเป้าหมาย และ Action Plan ที่ชัดเจนยิ่งขึ้น หลังจากนั้นจะเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัยพิจารณาต่อไป

ที่ประชุมยังได้อภิปรายอย่างกว้างขวางในประเด็นแนวทางการบูรณาการแผนการดำเนินงานโครงการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จากการวิเคราะห์แผนโครงการที่หน่วยงานได้เสนอไว้ในแผนปฏิบัติการตามแผนพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2564 – 2570 ประกอบด้วย 7 ยุทธศาสตร์ ซึ่งบางยุทธศาสตร์ที่ยังไม่มีหน่วยงานรับผิดชอบโดยมีข้อเสนอแนะว่า ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดทำและปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ ที่เกี่ยวกับเด็กปฐมวัยและการดำเนินการตามกฎหมาย เป้าประสงค์ที่ 1 ให้มีกฎหมาย กฎระเบียบ เพื่อให้เด็กปฐมวัยได้รับประโยชน์ตามสิทธิขั้นพื้นฐาน และได้รับความคุ้มครองตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งยังไม่มีหน่วยงานรับผิดชอบ ที่ประชุมขอหารือคณะอนุกรรมการกฎหมาย และการคุ้มครองสิทธิ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนยิ่งขึ้น ในส่วนยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการ การสร้างกลไกการประสานการดำเนินงาน และการติดตามประเมินผลเป้าประสงค์ที่ 4 แผนงบประมาณ และแผนการดำเนินงานประจำปีแบบบูรณาการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย ที่ประชุมมอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการเป็นเจ้าภาพหลักในการดำเนินการ

นอกจากนี้ ได้มีการนำเสนอแนวทางการพัฒนาบุคลากร ครู/ผู้ดูแลเด็ก ด้านการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมเพื่อความปลอดภัยตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ของหน่วยงานต่าง ๆ  แนวทางที่น่าสนใจ อาทิ มาตรการการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมเพื่อความปลอดภัยในสถานศึกษาระดับปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศูนย์ MOE Safety Center  มาตรการความปลอดภัยในสถานการณ์ความรุนแรงเร่งด่วน หลักสูตรความปลอดภัยรอบด้านในโรงเรียน มาตรการความปลอดภัยในโรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน และแผนรับมือเหตุการณ์ความรุนแรงที่ไม่คาดคิด เป็นต้น ที่ประชุมมีข้อเสนอว่าจะรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำเป็นคู่มือ นำเสนอให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปเลือกใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ นอกจากนี้ควรมีการซักซ้อมให้เป็นไปตามแผน ที่รัดกุม ชัดเจนยิ่งขึ้นต่อไป

เอกสารอ้างอิง

  • สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (2565). คณะอนุกรรมการบูรณาการ ฯ ชูไอเดียตั้งวาระแห่งชาติเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย. สืบค้น 24 ธันวาคม 2565, จาก http://www.onec.go.th/th.php/page/view/Newssecgen/5077