สกศ. สร้างมาตรฐานเชื่อมโยง DATA BASE เด็กปฐมวัย ปลอดภัยด้วย PDPA

วันที่ 14 ธันวาคม 2565 รองเลขาธิการสภาการศึกษา (ดร.สวัสดิ์ ภู่ทอง) ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกฎหมาย และการคุ้มครองสิทธิ ครั้งที่ 1/2565 โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ดารณี อุทัยรัตนกิจ เป็นประธาน พร้อมด้วย ผู้อำนวยการสำนักนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย (นางพัชราพรรณ กฤษฎาจินดารุ่ง) ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงยุติธรรม สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และคณะอนุกรรมการฯ ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสิปปนนท์ เกตุทัต ชั้น 2 อาคาร 2 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)

คณะอนุกรรมการฯ มีบทบาทสำคัญในการบูรณาการข้อมูลเด็กปฐมวัยให้อยู่บนพื้นฐานการคุ้มครองสิทธิตามกฎหมาย สิ่งสำคัญคือ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (Personal Data Protection Act: PDPA) ซึ่งเป็นกฎหมายที่ถูกสร้างมาเพื่อป้องกันการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลของทุกคน โดยที่ประชุมเห็นว่าจะต้องตระหนักถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน (Sensitive Personal Data) ตั้งแต่ ชื่อ ที่อยู่ ตลอดจนประวัติสุขภาพ อย่างไรก็ตามเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครอบคลุมมาจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศเด็กปฐมวัย จึงต้องดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงการบูรณาการความร่วมมือ 6 กระทรวง ระหว่างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงสาธารณสุข

ในวงประชุมจึงได้หารือถึงขอบเขตข้อมูลที่จำเป็นต่อการพัฒนา Data Base อาทิ ข้อมูลการศึกษา สำมะโนประชากร ข้อมูลด้านพัฒนาการ และข้อมูลด้านสาธารณสุขของแม่ตั้งครรภ์ โดยหน่วยงานที่ประมวลผลข้อมูลควรจัดทำ Privacy Policy แจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบว่าจะขอเก็บข้อมูลอะไรบ้าง เพื่อวัตถุประสงค์ใด และให้ความยินยอม ซึ่งอาจจัดทำในรูปแบบบันทึกรายการข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเก็บหรือใช้ (Records of Processing Activity) เพื่อช่วยให้ประชาชนมั่นใจและเชื่อมั่นว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่ให้ไปปลอดภัย และมีขอบเขตในการจัดเก็บ ใช้ หรือเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลที่ชัดเจน

เอกสารอ้างอิง

  • สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (2565). สกศ. สร้างมาตรฐานเชื่อมโยง DATA BASE เด็กปฐมวัย ปลอดภัยด้วย PDPA. สืบค้น 24 ธันวาคม 2565, จาก http://www.onec.go.th/th.php/page/view/Newssecgen/5074