สกศ. ปรับโฟกัสพัฒนา YOUTH LINK ต้นแบบฐานข้อมูลเด็กปฐมวัย ใส่ใจกฎหมาย PDPA

วันที่ 6 ธันวาคม 2565 รองเลขาธิการสภาการศึกษา (ดร.สวัสดิ์ ภู่ทอง) เป็นประธานการประชุมคณะทำงานศึกษากฎหมายเพื่อรองรับการจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศเด็กปฐมวัย ครั้งที่ 2/2565 พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย (นางพัชราพรรณ กฤษฎาจินดารุ่ง) ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และคณะทำงานร่วมประชุม ณ ห้องประชุมภุชงค์ เพ่งศรี ชั้น 2 อาคาร 1 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)

การประชุมครั้งนี้มีวาระสำคัญ คือ การพัฒนาต้นแบบระบบฐานข้อมูลและสถาปัตยกรรมแพลตฟอร์มข้อมูล “Youth Link” เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กปฐมวัยด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลข้ามหน่วยงาน และให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย โดยบูรณาการงานจาก 5 กระทรวงหลัก ซึ่งมีตัวอย่างข้อมูล อาทิ

  • การเข้าถึงสวัสดิการพื้นฐาน โดย กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)
  • การตรวจสุขภาพเด็กปฐมวัย โดย กระทรวงสาธารณสุข (สธ.)
  • ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนสาธิต โดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
  • ข้อมูลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดย กระทรวงมหาดไทย (มท.)
  • การเข้าถึงการศึกษาของเด็กปฐมวัย โดย กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)

ทั้งนี้เพื่อให้สอดรับกับพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562 มาตรา 18 (8) ที่กำหนดให้ สกศ. สำรวจและเก็บรวบรวมข้อมูลเด็กปฐมวัยเพื่อจัดทำฐานข้อมูล รวมทั้งติดตามสถานการณ์และเผยแพร่ข้อมูลและสถิติเกี่ยวกับเด็กปฐมวัย โดยที่ประชุมเห็นว่าการดำเนินการดังกล่าวต้องคำนึงถึง พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (Personal Data Protection Act: PDPA) ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลสาธารณะ ข้อมูลส่วนบุคล และข้อมูลอ่อนไหว เนื่องจากการเก็บรวบรวมข้อมูลใน Youth Link มีความเกี่ยวข้องกับประวัติบุคคล การเลี้ยงดูและการศึกษา ด้านเศรษฐกิจ/สำมะโน ประชากร ซึ่งเบื้องต้นมีผู้มีสิทธิการเข้าถึงข้อมูล 4 กลุ่ม ได้แก่ ประชาชนทั่วไป เจ้าหน้าที่ คณะกรรมการ และผู้ดูแลระบบ

การจัดทำฐานข้อมูลเด็กปฐมวัยดังกล่าว มีแผนเชื่อมต่อข้อมูลบนระบบบัญชีข้อมูลในรูปแบบ CKAN Open-D โดยที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้การเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งหมดต้องได้รับอนุญาตจากผู้ให้ข้อมูลก่อนเผยแพร่ และต้องจัดทำเอกสารข้อตกลงเพื่อการนำข้อมูลไปใช้เฉพาะตามภารกิจข้อกฎหมาย และเสนอให้มีการเลือกข้อมูลที่ตรงกับเป้าประสงค์เพื่อไม่ให้มีข้อมูลที่ล้นระบบโดยไม่ได้ใช้ประโยชน์ นอกจากนี้ยังเสนอแนะให้เชื่อมโยงกับข้อมูลท้องถิ่นแต่ละจังหวัดเพื่อนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ให้เต็มที่ในการบูรณาการและเชื่อมต่อกันให้เป็นศูนย์กลางของฐานข้อมูลเด็กปฐมวัยของประเทศไทยต่อไป

เอกสารอ้างอิง

  • สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (2565). สกศ. ปรับโฟกัสพัฒนา YOUTH LINK ต้นแบบฐานข้อมูลเด็กปฐมวัย ใส่ใจกฎหมาย PDPA. สืบค้น 24 ธันวาคม 2565, จาก http://www.onec.go.th/th.php/page/view/Newssecgen/5059