อนุฯ สื่อสารปฐมวัย ปักหมุดกลยุทธ์ “3 เร่ง 3 ลด 3 เพิ่ม” เดินเกมรุกแถลงข่าว สร้างเครือข่ายฟื้นฟูการเรียนรู้หลังโควิด

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย สำนักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา (สกศ.)จัดประชุมคณะอนุกรรมการด้านสื่อสารเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย ครั้งที่ 1/2566 โดยมี นางสุภาวดี หาญเมธี เป็นประธานคณะอนุกรรมการฯ พร้อมด้วย ผู้อำนวยการ
สำนักนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย (นางพัชราพรรณ กฤษฎาจินดารุ่ง) ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร (นางนันทิชา ไวยนพ) คณะอนุกรรมการฯ และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ (สสส.) กรมสุขภาพจิต และสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
ร่วมหารือ ณ ห้องประชุมสิปปนนท์ เกตุทัต ชั้น 2 อาคาร 2 สกศ. ควบคู่กับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ในวงประชุมได้หารืออย่างเข้มข้นเพื่อขับเคลื่อนข้อเสนอเชิงนโยบายช่วยฟื้นฟูพัฒนาการ
เด็กปฐมวัยจากสถานการณ์ COVID-19 ภายใต้แนวคิด “3 เร่ง 3 ลด 3 เพิ่ม” ดังนี้ “3 เร่ง” ได้แก่
1) การกำหนดให้การพัฒนาเด็กปฐมวัยเป็นวาระแห่งชาติ 2) ให้ความรู้ เพิ่มพื้นที่การใช้สื่อที่เหมาะสมกับเด็กปฐมวัยแก่พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูและผู้ดูแลเด็ก 3) ค้นหาเยียวยาและพัฒนาเด็กปฐมวัย
ในครอบครัวเปราะบาง เด็กในสถานสงเคราะห์เด็ก หรือเผชิญภาวะวิกฤตอย่างเร่งด่วน  “3 ลด” ได้แก่ 1) ลดการใช้สื่อจอใสในเด็กปฐมวัยอย่างจริงจัง 2) ลดความเครียดในเด็ก 3) ลดการใช้
ความรุนแรง และ “3 เพิ่ม” ได้แก่ 1) เพิ่มกิจกรรมฟื้นฟูพัฒนาการที่เสียไป 2) เพิ่มสวัสดิการเด็กเล็กถ้วนหน้า 3) เพิ่มศักยภาพของระบบนิเวศใกล้ตัวเด็ก

คณะอนุกรรมการฯ ได้ผนึกความร่วมมือสร้าง Media Campaign มุ่งนำการสื่อสารเป็นแกน
ขับเคลื่อนงาน เริ่มจากวันที่ 20 มีนาคม 2566 จะจัดแถลงข่าวเปิดตัวนโยบาย 3 เร่ง 3 ลด 3 เพิ่ม
และเวทีประชุมเครือข่ายปฐมวัย พร้อมเชิญสื่อมวลชนทั้งสื่อกระแสหลักและโซเชียลมีเดีย ผู้เข้าอบรมจากโครงการนักสื่อสารรุ่นใหม่ และภาคีปฐมวัยจากทุกหน่วยงาน ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อต่อยอดนโยบายดังกล่าวสู่การปฏิบัติ นอกจากนี้ ในวันที่ 28 มีนาคม 2566 จะมีการเปิดเวทีสถานพัฒนา
เด็กปฐมวัย เพื่อขยายผลโรงเรียนและสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีทิศทางการทำงานอย่างมีเอกภาพ อีกทั้งเป็นการรณรงค์ให้ความรู้แก่พ่อแม่ผู้ปกครอง ครู บุคลากรทุกฝ่ายได้ร่วมกันสร้างสังคมที่ดี
ให้เด็กปฐมวัยได้เรียนรู้อย่างมีความสุขซึ่งเป็นรากฐานของพัฒนาการที่ดีในด้านอื่น ๆ ต่อไป

เอกสารอ้างอิง

ข่าวสภาการศึกษา (2566). อนุฯ สื่อสารปฐมวัย ปักหมุดกลยุทธ์ “3 เร่ง 3 ลด 3 เพิ่ม” เดินเกมรุกแถลงข่าวสร้างเครือข่ายฟื้นฟูการเรียนรู้หลังโควิด. สืบค้น 1 มีนาคม 2566, จาก https://www.facebook.com/photo/?fbid=680212467440475&set=pcb.680221674106221