สกศ. อัปเดตงานพัฒนาเด็กปฐมวัยฯ ปี’66 สานพลังเครือข่ายเดินหน้าศูนย์ความเป็นเลิศฯ ภาคใต้

วันที่ 17 มีนาคม 2566 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยที่มีความต้องการพิเศษและด้อยโอกาส ครั้งที่ 1/2566 โดยรองศาสตราจารย์
ดร.อุษณีย์ อนุรุทธ์วงศ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย
เป็นประธานฯ ร่วมด้วยผู้อำนวยการสำนักนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย (นางพัชราพรรณ
กฤษฎาจินดารุ่ง) ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ (ดร.ประวีณา อัสโย) คณะอนุกรรมการ ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมกิจการเด็กและเยาวชน กรมส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กรมอนามัย กรมสุขภาพจิต และสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมหารือ ณ ห้องประชุมสิปปนนท์ เกตุทัต ชั้น 2 อาคาร 2 สกศ. ควบคู่กับการประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Cisco WebEx

วงประชุมหารือการดำเนินงาน ประเด็นเครื่องมือคัดกรองเด็กปฐมวัยที่มีภาวะความต้องการพิเศษ ด้อยโอกาสหรือมีความบกพร่องทางสติปัญญาร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม รวมถึงเด็ก
ออทิสติกและเด็กที่มีความสามารถพิเศษ (Gifted) เพื่อให้ทุกหน่วยงานสามารถนำไปใช้ได้ในฐานะเครื่องมือกลางของประเทศ การรายงานฐานข้อมูล (Big Data) โปรแกรมระบบจัดการข้อมูลพัฒนาการเด็กรายบุคคล (DSPM) ซึ่งค้นหาและเข้าช่วยเหลือเด็กที่มีความต้องการพิเศษ/ด้อยโอกาสได้ทันท่วงที ตลอดจนการอบรมบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เช่น ครูการศึกษาพิเศษ นักจิตวิทยา
ครูประจำชั้น และผู้ให้คำปรึกษาให้พร้อมช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพที่สอดคล้องกับความบกพร่อง
ของเด็กต่อไป

จากนั้น ที่ประชุมได้มีการอัปเดตความก้าวหน้าของการพัฒนา “ศูนย์ความเป็นเลิศเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์” ภายใต้ความร่วมมือของภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยเล็งพื้นที่นำร่อง คือ เทศบาลตำบลปริก อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา สู่การเป็นต้นแบบศูนย์เรียนรู้หน่วยบริหารจัดการเด็กปฐมวัยที่จะขยายผลไปใน 14 จังหวัดภาคใต้ เพื่อให้เด็กปฐมวัยในภาคใต้ได้รับการ
คัดกรอง วินิจฉัย ช่วยเหลือ และพัฒนาอย่างทั่วถึงครอบคลุมทุกกลุ่มตั้งแต่แรกเกิด รวมถึง
การพัฒนาระบบสารสนเทศ สื่อสาธารณะ เพื่อสร้างองค์ความรู้ งานวิชาการ นวัตกรรมพัฒนางานด้านปฐมวัยให้ครอบคลุมทุกกลุ่มสถานะ ทันต่อการแก้ปัญหาทั้งด้านสุขภาพและสังคม

ทั้งนี้ เด็กปฐมวัยเป็นช่วงสำคัญของการสร้างรากฐานสำหรับการเติบโตและการเรียนรู้
ซึ่งต้องได้รับการพัฒนารอบด้านอย่างมีคุณภาพ ไปสู่การสร้างความร่วมมือลดความเหลื่อมล้ำ
เพิ่มการเข้าถึงการพัฒนาเด็กปฐมวัยที่มีความต้องการพิเศษและด้อยโอกาสให้พร้อมเรียนรู้
และเติบโตอย่างเข้มแข็งต่อไปในอนาคต

เอกสารอ้างอิง

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2566). สกศ. อัปเดตงานพัฒนาเด็กปฐมวัยฯ ปี’66 สานพลังเครือข่ายเดินหน้าศูนย์ความเป็นเลิศฯ ภาคใต้. สืบค้น 20 มีนาคม 2566, จาก  https://www.onec.go.th/th.php/page/view/Newseducation/5186