สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เปิดตัว Website “ปฐมวัยไทยแลนด์” สื่อปลอดภัย ดูแลเด็กเล็กครบวงจร

วันที่ 21 มีนาคม 2566 นายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) พร้อมด้วย รัฐมนตรี
ช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช) เลขาธิการสภาการศึกษา 
(ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ)  ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) (ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม)  ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) (นางพัชราพรรณ กฤษฎาจินดารุ่ง) ร่วมแถลงข่าวเปิดตัวเว็บไซต์
“ปฐมวัยไทยแลนด์ — https://ecd.onec.go.th” ซึ่งเป็นความร่วมมือกับ สสส. ในการเผยแพร่ผลงานของคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย คณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง และเสิร์ฟข้อมูลออนไลน์ส่งตรงถึงครูและผู้ปกครอง เพื่อดูแลเด็กเล็กให้เติบโตขึ้นอย่างมีความสุขพร้อมกับพัฒนาการที่สมวัย ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

รัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ เห็นตรงกันกับผลการวิจัยทั่วโลกที่ย้ำถึง “การลงทุนดูแล
เด็กปฐมวัย” ที่มีความคุ้มค่าสูงสุดกว่าในวัยอื่นถึง 7 เท่า จึงเป็นสิ่งสำคัญอันดับต้นของทุกครอบครัวและประเทศชาติ โดย สสส. และสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย ได้ร่วมกันจัดทำ Website “ปฐมวัยไทยแลนด์”
หวังใช้สื่อโซเชียลเชื่อมต่อภาครัฐ โรงเรียน และพ่อแม่ผู้ปกครอง ให้ใกล้กันมากขึ้นโดยสำนักนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย สกศ. พร้อมสนับสนุนข้อมูลสถิติ งานวิจัย และนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยจากทุกภาคส่วน

Website “ปฐมวัยไทยแลนด์” นำเสนอและเผยแพร่เนื้อหาตามยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนา
เด็กปฐมวัย พ.ศ. 2564-2570 ประกอบด้วย สุขภาวะเด็กปฐมวัย การตั้งครรภ์ ทักษะความเป็นพ่อแม่ กฎหมาย สิทธิ สวัสดิการของเด็กปฐมวัย เด็กที่มีความต้องการพิเศษและด้อยโอกาส การพัฒนาคุณภาพครู บุคลากรที่เกี่ยวข้อง และสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย การจัดการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย
การบูรณาการการบริหารจัดการด้านเด็กปฐมวัย ฐานข้อมูลและสารสนเทศเด็กปฐมวัย เป็นต้น
โดยจัดทำเป็นหมวดหมู่แล้วนำเสนอผ่านเมนูต่าง ๆ ภายในเว็บไซต์

เพียงคลิก https://ecd.onec.go.th ก็จะนำทุกท่านเข้าสู่โลกของเด็กปฐมวัย ด้วย 6 เมนูให้เลือกรับชม ได้แก่ 1) About Us : ชวนมารู้จักคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย
2) กฎหมาย/นโยบาย : รู้กฎหมาย เข้าใจนโยบายเพื่อดูแลลูกหลานบนพื้นฐานสิทธิและความปลอดภัย 3) ผลงาน : ติดตามการดำเนินงานและรับทราบข้อสรุปมติการประชุมที่สำคัญของคณะกรรมการฯ 4) ข่าวสาร : กิจกรรมและเกร็ดความรู้สู่การสร้างพัฒนาการที่สมวัยให้กับลูก 5) ข้อมูลเด็กปฐมวัย : Database สถิติและสารสนเทศเกี่ยวกับครอบครัวและเด็กปฐมวัยทั่วประเทศ และ 6) คลังความรู้ : Download คู่มือ / Infographic / บทความ อัปเดตความรู้ด้านเด็กปฐมวัยจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้

เอกสารอ้างอิง

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (2566). สภาการศึกษา เปิดตัว Website “ปฐมวัยไทยแลนด์” สื่อปลอดภัย ดูแลเด็กเล็กครบวงจร. สืบค้น 21 มีนาคม 2566, จาก https://www.onec.go.th/th.php/page/view/Newssecgen/5190