กรมเด็กฯ อบรมพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านเด็กปฐมวัย พื้นที่ภาคใต้

วันอาทิตย์ที่ 30 เมษายน 2566 เวลา 11.00 น. นางอภิญญา ชมภูมาศ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานพิธีปิดและมอบวุฒิบัตร การอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน
ด้านเด็กปฐมวัย พื้นที่ภาคใต้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28-30 เมษายน 2566 ณ โรงแรมเคพาร์ค
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรม มีความรู้ ความเข้าใจ ได้ฝึกปฏิบัติ และนำประสบการณ์การเรียนรู้ไปปรับใช้แก่เด็กปฐมวัยที่เข้ารับบริการในสถานรับเลี้ยงเด็ก เพื่อให้
เด็กปฐมวัยได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้ให้มีพัฒนาการสมวัย ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาตามช่วงวัย เจริญเติบโตไปสู่ช่วงวัยอื่นได้อย่างมีคุณภาพ มีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 120 คน เป็นผู้ดำเนินกิจการและผู้เลี้ยงดูเด็กของสถานรับเลี้ยงเด็กในพื้นที่ภาคใต้ 11 จังหวัด ได้แก่ กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช ภูเก็ต ยะลา ระนอง สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี และประจวบคีรีขันธ์

เอกสารอ้างอิง

กรมกิจการเด็กและเยาวชน. (2566). กรมเด็กฯ อบรมพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านเด็กปฐมวัย พื้นที่ภาคใต้. สืบค้น 30 เมษายน 2566, จาก https://dcy.go.th/content/1639911960042/1682834646679