กรมกิจการเด็กและเยาวชนจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพื้นที่ปลอดภัยสำหรับเด็ก

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30 น. นางอภิญญา ชมภูมาศ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นระธานในพิธีจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม ประจำปี 2566และในโอกาสครบรอบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้า-
พี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์เพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาส-
ราชนครินทร์ โดยมีนางเตือนใจ คงสมบัติ รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน คณะผู้บริหาร
และบุคลากรกรมกิจการเด็กและเยาวชน รวมทั้งสิ้น 50 คน ร่วมกล่าวคำปฏิญาณ “ เราทำความดี
ด้วยหัวใจ ” พร้อมทั้งร่วมกันพัฒนาพื้นที่ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทาสีบริเวณรั้วอัฒจันทร์ และช่วยกัน
ทำความสะอาดบริเวณโดยรอบสนามฟุตบอล ณ สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี กรุงเทพมหานคร

เอกสารอ้างอิง

กรมกิจการเด็กและเยาวชน. (2566). กรมกิจการเด็กและเยาวชนจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพื้นที่ปลอดภัยสำหรับเด็ก. สืบค้น 5 พฤษภาคม 2566, จาก https://dcy.go.th/content/1639911960042/1683179796431