สกศ. ถกเข้มแผนปรับโอนภารกิจคณะอนุกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยไทยอย่างมีคุณภาพ

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2566 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) จัดประชุมหารือ
เพื่อวางแผนดำเนินงานปรับโอนภารกิจของคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัย ภายใต้คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (กดยช.) โดยมีรองเลขาธิการ
สภาการศึกษา (ดร.สวัสดิ์ ภู่ทอง) เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักนโยบายการพัฒนา
เด็กปฐมวัย (นางพัชราพรรณ กฤษฎาจินดารุ่ง) ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร ผู้แทนจากหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสิปปนนท์ เกตุทัต อาคาร 2 ชั้น 2 สกศ.

ที่ประชุมรับฟังผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัย 3 คณะ ได้แก่

1) คณะอนุกรรมการประสานและส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย

2) คณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยกรุงเทพมหานคร

3) คณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัด

ที่ผ่านมาคณะอนุกรรมการฯ ทั้ง 3 คณะได้ดำเนินการขับเคลื่อนงานตามกรอบบูรณาการ
ความร่วมมือกลุ่มเด็กปฐมวัยทั้ง 6 กระทรวง ปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
แห่งชาติ ส่งเสริมคุณภาพสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านสุขภาพ (4D) ตามมาตรฐานสถานพัฒนา
เด็กปฐมวัยแห่งชาติ พิจารณา (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข หลักเกณฑ์ในการประกอบ
กิจการให้บริการเลี้ยงดูและดูแลเด็กที่บ้านของผู้รับบริการ พิจารณา (ร่าง) บันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือ (MOU) การใช้งานข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัย
ตามมาตรฐานชาติ จัดทำสถานการณ์เด็กปฐมวัยของจังหวัด ติดตามและตรวจเยี่ยมสถานพัฒนา
เด็กปฐมวัยในจังหวัดให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ อบรมพัฒนา
ศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านเด็กปฐมวัย คัดเลือกสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่เป็นเลิศ (Best Practice)
และจัดทำข้อมูลเด็กที่ได้รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด แต่ยังมีปัญหาอุปสรรคเนื่องจาก
มีเลขานุการร่วมขับเคลื่อนงาน จาก 4 หน่วยงาน ซึ่งบางหน่วยงานมีการเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบ
งานและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ทำให้ขาดความร่วมมือในการดำเนินงานและการส่งข้อมูล โดยมี
ข้อเสนอแนะเห็นควรให้จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานด้านเด็กปฐมวัยเป็นประจำทุกปี
เพื่อการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องร่วมกัน

หลังจากนั้น ที่ประชุมร่วมกันหารือเพื่อวางแผนการดำเนินงานปรับโอนภารกิจของเหล่า
คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัย ภายใต้คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็ก
และเยาวชนแห่งชาติ (กดยช.) ถึงความร่วมมือและกรอบแนวทางการปรับโอนภารกิจ
ของคณะอนุกรรมการฯ โดยต้องพิจารณาทั้งด้านบทบาทการทำงานและการแต่งตั้งหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบทั้งส่วนกลางและท้องถิ่น บูรณาการความร่วมมือหลายองค์กร ประสานงานเชื่อมโยง
เพื่อติดตามงานพัฒนาเด็กปฐมวัยและคำนึงถึงภารกิจของแต่ละหน่วยงานไม่ให้งานทับซ้อนกัน
รวมถึงทบทวนข้อกฎหมายและอำนาจหน้าที่โดยละเอียด เพื่อส่งเสริมการทำงานจริงและพัฒนา
เด็กปฐมวัยไทยอย่างมีคุณภาพต่อไป

เอกสารอ้างอิง

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (2566). สกศ. ถกเข้มแผนปรับโอนภารกิจคณะอนุกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยไทยอย่างมีคุณภาพ. สืบค้น 13 พฤษภาคม 2566, จาก https://www.onec.go.th/th.php/page/view/Newssecgen/5244