อธิบดีกรมเด็กฯ ร่วมปรึกษาหารือเกี่ยวกับข้อมูลเด็กปฐมวัย แก่สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

เมื่อวันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30 น. นางอภิญญา ชมภูมาศ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนร่วมประชุมให้คำปรึกษาหารือเกี่ยวกับการสนับสนุนการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเด็กปฐมวัย แก่สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการฐานข้อมูลสารสนเทศเด็กปฐมวัยและการเชื่อมโยงข้อมูลอย่างเป็นระบบเพื่อนำไปใช้เป็นฐานข้อมูลกลาง
ของประเทศ และนำไปใช้ประโยชน์ในการจัดทำนโยบายเกี่ยวกับเด็กปฐมวัยต่อไป โดยมีผู้บริหาร
และเจ้าหน้าที่กรมกิจการเด็กและเยาวชน ร่วมหารือ ณ ห้องประชุม ชั้น 11 กรมกิจการเด็ก
และเยาวชน อาคารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

เอกสารอ้างอิง

กรมกิจการเด็กและเยาวชน. (2566). อธิบดีกรมเด็กฯ ร่วมปรึกษาหารือเกี่ยวกับข้อมูลเด็กปฐมวัย แก่สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. สืบค้น 20 พฤษภาคม 2566, จากhttps://www.dcy.go.th/content/1636517943161/1683689319945