ประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างรายงานผลการติดตามการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2564-2570 ประจำปีงบประมาณ 2565

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2566 รองเลขาธิการสภาการศึกษา เป็นประธานการประชุมรับฟัง
ความคิดเห็นต่อร่างรายงานผลการติดตามการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเด็กปฐมวัย
พ.ศ. 2564-2570 ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบาย
การพัฒนาเด็กปฐมวัย จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ รศ.ดารณี อุทัยรัตนกิจ รศ.อุษณีย์ อนุรุทธ์วงศ์
และ นางวิวรรณ สารกิจปรีชา พร้อมด้วยที่ปรึกษาสำนักนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย
(นางวัฒนาพร ระงับทุกข์) ผู้อำนวยการสำนักนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย (นางพัชราพรรณ กฤษฎาจินดารุ่ง) ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยจำนวน 35 หน่วยงาน
ร่วมประชุม ณ ห้องกำแหง พลางกูร ชั้น 3 อาคาร 56 ปี สกศ. สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาร่างรายงานผลการติดตามการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2564-2570 ประจำปีงบประมาณ 2565 พร้อมทั้งเชิญหน่วยงานได้นำเสนอ
ผลการดำเนินงานในปี 2565 แผนการดำเนินงานในปี 2567 และ ข้อเสนอแนะในการดำเนินการ
ติดตามแผนฯ ในปีงบประมาณต่อไปซึ่งข้อมูลที่ได้รับฟังในวันนี้จะนำไปปรับปรุงร่างฯ ให้มีความ
ถูกต้องสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น และจะนำเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัยเพื่อให้
ความเห็นชอบ จากนั้นจะดำเนินการจัดพิมพ์เผยแพร่ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นประโยชน์ต่อไป

เอกสารอ้างอิง

ข่าวสภาการศึกษา. (2566). ประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างรายงานผลการติดตามการดำเนินงานตามแผนพัฒนา. สืบค้น 12 สิงหาคม 2566, จาก  https://www.facebook.com/photo/?fbid=798685798926474&set=pcb.798687288926325