สกศ. เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นรายงานผลการติดตามงานมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ปี 65

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2566 สำนักนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย สำนักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา (สกศ.) จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างรายงานผลการติดตามการดำเนินงานตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมี ที่ปรึกษา
สำนักนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย (นางวัฒนาพร ระงับทุกข์) เป็นประธาน พร้อมด้วย ผู้อำนวยการสำนักนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย (นางพัชราพรรณ กฤษฎาจินดารุ่ง) และผู้แทนจากหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องกำแหง พลางกูร ชั้น 3 อาคาร 56 ปี สำนักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา

สืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2562 เห็นชอบให้ใช้มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติเป็นมาตรฐานกลางของประเทศ ให้กระทรวงที่เกี่ยวข้องพิจารณานำมาตรฐานฯ ไปใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริม สนับสนุนสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเพื่อยกระดับคุณภาพตามมาตรฐาน และแต่งตั้งสกศ. เป็นหน่วยงานกำกับติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานและรายงานผลการติดตามงานอย่างต่อเนื่องทุกปี

ที่ประชุมได้ร่วมกันรับฟังผลการดำเนินงานตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2565 จากผู้แทนจากหน่วยงานระดับต้นสังกัด – กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น – สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน – กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน – กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน – สำนักพัฒนาสังคม (กทม.) – สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ – สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน – กรมกิจการเด็กและเยาวชน – กรมอนามัย และ สำนักการศึกษา (กทม.) รวมถึงปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงานในปี 2565
ที่ผ่านมา อีกทั้งความต้องการและข้อเสนอแนะเพื่อนำไปพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงาน
ให้เป็นไปตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ โดย สกศ. จะรวบรวมผลการดำเนินงาน
และข้อเสนอเชิงนโยบายในการติดตามการดำเนินงานตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
แห่งชาติทั้งในหน่วยงานระดับต้นสังกัดและระดับพื้นที่ รายงานต่อคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัยต่อไป

เอกสารอ้างอิง

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (2566). สกศ. เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นรายงานผลการติดตามงานมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ปี ‘65. สืบค้น 12 สิงหาคม 2566, จาก
https://www.onec.go.th/th.php/page/view/Newseducation/5317