สกศ. จัดเวทีวิชาการระดับชาติ ผนึกเครือข่ายหนุนไอเดีย ชวนรู้ ชวนเล่น สร้างสรรค์ผ่านนวัตกรรมเด็กปฐมวัย

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2566 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช) เป็นประธานเปิดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 เรื่อง
การขับเคลื่อนและพัฒนาเด็กปฐมวัย “ชวนรู้ ชวนเล่น สร้างสรรค์ผ่านนวัตกรรมเด็กปฐมวัย” 
โดยมี เลขาธิการสภาการศึกษา (ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ) รองเลขาธิการสภาการศึกษา
(ดร.สวัสดิ์ ภู่ทอง) รองผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (ดร.ประกาศิต
กายะสิทธิ์) Ms. Sonali Khan – Managing Director of Sesame workshop India 
ที่ปรึกษาด้านวิจัยและประเมินผลการศึกษา (นางศิริพร ศริพันธุ์) ผู้ช่วยเลขาธิการสภาการศึกษา (ดร.ภูมิพัทธ เรืองแหล่) ผู้อำนวยการสำนักประเมินผลการจัดการศึกษา รักษาการในตำแหน่ง
ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนการศึกษา (นางอำภา พรหมวาทย์) ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐาน
การศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ (ดร.ประวีณา อัสโย) ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ
(ดร.สอาดลักษม์ จงคล้ายกลาง) ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (นางเพทาย บุญมี)
ผู้อำนวยการสำนักนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย (นางพัชราพรรณ กฤษฎาจินดารุ่ง)
ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร (นางนันทิชา ไวยนพ) ร่วมกับเครือข่ายการศึกษาปฐมวัย
ทั่วประเทศ และบุคลากรสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ณ โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร ควบคู่ผ่านช่องทางออนไลน์ 
Facebook / Youtube Live “OEC News สภาการศึกษา”

ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช กล่าวว่า ปฐมวัยเป็นช่วงเวลาที่สำคัญอย่างมากต่อพัฒนาการของเด็กที่จะเติบโตขึ้นเป็นอนาคตของชาติ กระทรวงศึกษาธิการ ได้บูรณาการงานร่วมกับ 
6 กระทรวงตาม MOU กลุ่มเด็กปฐมวัย การประชุมครั้งนี้ช่วยย้ำให้เห็นคุณค่าของ “การเล่น” 
ที่เด็กจะเรียนรู้ได้ดีผ่านประสบการณ์ตรง อีกทั้งยังมีนวัตกรรรมใหม่ ๆ อาทิ Board Game โค้ดดิ้ง
และสื่อการสอนสมัยใหม่ โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กองทุนเพื่อความเสมอภาค
ทางการศึกษา และบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน อีกด้วย

ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการสภาการศึกษา กล่าวว่า สกศ. ในฐานะฝ่ายเลขานุการ
ของคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย ได้ยกระดับการขับเคลื่อนและพัฒนา
เด็กปฐมวัยในเชิงรุกมากขึ้น ตามพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562 
โดยเฉพาะการสนับสนุนให้เด็กปฐมวัยได้เรียนรู้และเล่นอย่างสร้างสรรค์ และได้ร่วมกับ
สสส. จัดทำ Website “ปฐมวัยไทยแลนด์” สร้างสื่อโซเชียลเชื่อมต่อภาครัฐ โรงเรียน
และพ่อแม่ผู้ปกครองให้ใกล้กันมากขึ้น โดยสำนักนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย สกศ.
และภาคีเครือข่ายร่วมสนับสนุนงานวิจัย สถิติ พร้อมเผยแพร่นวัตกรรมที่มีคุณค่า
และสามารถนำไปประยุกต์ให้เกิดประโยชน์กับเด็กปฐมวัย

ดร.ประกาศิต กายะสิทธิ์ รองผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
กล่าวว่า สสส. ให้ความสำคัญกับการสร้างเสริมสุขภาวะประชากรทุกกลุ่ม โดยเฉพาะเด็กปฐมวัยเพราะเป็นวัยสร้างฐานทุนสุขภาพที่ดีตลอดชีวิต จากข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุข พบเด็กปฐมวัยกว่าร้อยละ 30 มีพัฒนาการล่าช้า มีปัญหาทั้งด้านภาษา การเรียนรู้ โภชนาการ และมีจำนวนมากยังเข้าไม่ถึงระบบฟื้นฟู ติดตามช่วยเหลือ อีกทั้งสถานการณ์โควิด-19 ยิ่งซ้ำเติมให้เกิด
ภาวะการเรียนรู้ถดถอย ในภาพรวมไทยมี พ.ร.บ.การพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562 เพิ่มความ
เป็นเอกภาพการทำงานของ 6 กระทรวงหลักด้วยกลไกคณะกรรมการนโยบายการพัฒนา
เด็กปฐมวัย และแผนพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2564 – 2570 สสส. ร่วมเป็นคณะทำงานสนับสนุน
ฝ่ายเลขานุการ ในคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย เพื่อ 4 เป้าหมายหลัก คือ  

1. ขับเคลื่อนนโยบายที่สำคัญเร่งด่วนอย่างน้อย 2 ประเด็น/ปี

2. สนับสนุนด้านวิชาการ 

3. มีฐานข้อมูลผลงานวิชาการสำคัญและนวัตกรรมส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาคุณภาพ
เด็กปฐมวัยแก่หน่วยงาน องค์กรที่เกี่ยวข้อง 

4. สังคมเกิดความตระหนัก รับรู้ มีส่วนร่วมส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

สำหรับการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งนี้ สกศ. สสส. และยูนิเซฟ สานพลังภาคีเครือข่าย จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่นสำหรับเด็กปฐมวัย พร้อมคัดเลือกนวัตกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยมาจัดแสดง 10 นวัตกรรม เพื่อเป็นต้นแบบ
ขยายผลการดำเนินงานให้กว้างขวางมากขึ้นต่อไป

เอกสารอ้างอิง

ข่าวสภาการศึกษา. (2566). สกศ. จัดเวทีวิชาการระดับชาติ ผนึกเครือข่ายหนุนไอเดีย ชวนรู้ ชวนเล่น สร้างสรรค์ ผ่านนวัตกรรมเด็กปฐมวัย. สืบค้น 24 สิงหาคม 2566, จาก  http://www.onec.go.th/th.php/page/view/Newssecgen/5329