สำนักนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จัดเสวนาแนวทางการบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนงานเด็กปฐมวัยในระดับพื้นที่