การประชุมปรึกษาหารือผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณา (ร่าง) รายงานการศึกษา เรื่อง การดำเนินงานตามโครงการติดตามการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2564-2570 ประจำปีงบประมาณ 2565

ที่มา : ปฐมวัยไทยแลนด์ (facebook.com)