พม. จับมือเครือข่าย จัดประชุมประจำปีของอาเซียนด้านเทคโนโลยีการสื่อสารสารสนเทศ (ICT) มุ่งคุ้มครองเด็กจากภัยออนไลน์

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) กล่าวต้อนรับและเปิดการประชุมประจำปีของอาเซียนด้านเทคโนโลยีการสื่อสารสารสนเทศ (ICT) ว่าด้วยประเด็นการคุ้มครองเด็กจากภัยทางออนไลน์ ครั้งที่ 2 (The 2nd Annual ICT Forum for Child Online Protection) ภายใต้หัวข้อ การเสริมสร้างความเข้มแข็ง
เพื่อคุ้มครองเด็กจากภัยทางออนไลน์ ความยุติธรรม การให้ความช่วยเหลือตามสิทธิ และการป้องกัน (Under the theme, Strengthening Ties to Protect Children in Online Environments Justice, Rights – based Supports, Prevention) จัดโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ร่วมกับกระทรวงกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม องค์การยูนิเซฟ และสำนักงานเลขาธิการอาเซียน โดยมีศาสตราจารย์พิเศษ วิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ดร.แองเจล่า แมคโดนัลด์ เอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย และ นางสาวเดโบรา โคมินี ผู้อำนวยการยูนิเซฟ สำนักงานภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก 
และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ โรงแรมพูลแมน คิงส์พาวเวอร์ กรุงเทพฯ 

        นายอนุกูล กล่าวว่า ตนได้กล่าวเน้นย้ำถึงพยายามของประเทศไทยและอาเซียน ที่จะเอาชนะความท้าทายจากการแสวงหาผลประโยชน์และการละเมิดทางออนไลน์ต่อเด็ก ผ่านการบูรณาการความร่วมมือกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนครอบครัวและเยาวชน ตลอดจนการปรับนโยบายของการคุ้มครองเด็กให้สอดคล้องกันสถานการณ์และโลกที่เปลี่ยนไป
ในปัจจุบัน

        นายอนุกูล กล่าวเพิ่มเติมว่า การประชุมครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 – 24 พฤศจิกายน 
2566 ซึ่งเป็นการดำเนินงานของผู้แทนด้านสิทธิเด็กในคณะกรรมาธิการอาเซียนว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก (ACWC) ของประเทศบรูไนดารุสซาลาม กัมพูชา และประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นพื้นที่สำหรับการอภิปรายและความร่วมมือระหว่างภาคอุตสาหกรรมที่ดำเนินงานในภูมิภาคกับภาครัฐบาลและหน่วยงานหลักอื่นๆ และการสร้างความร่วมมือ แบ่งปันมุมมอง
แนวปฏิบัติที่ดี และคำแนะนำเกี่ยวกับการสร้างโลกออนไลน์ที่ปลอดภัยให้แก่เด็กและเยาวชน
โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมกว่า 200 คน ประกอบด้วย คณะกรรมาธิการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก (ACWC)องค์กรเฉพาะสาขาอาเซียน องค์การสหประชาชาติ
รวมถึงผู้แทนผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภาคเอกชน

เอกสารอ้างอิง

เนฐิดา พันธ์ชูเพชร. (2566). พม. จับมือเครือข่าย จัดประชุมประจำปีของอาเซียนด้านเทคโนโลยีการสื่อสารสารสนเทศ (ICT) มุ่งคุ้มครองเด็กจากภัยออนไลน์. สืบค้นเมื่อ 25 พฤศจิกายน 2566 จาก https://www.m-society.go.th/news_view.php?nid=37381