กรมกิจการเด็กและเยาวชน ร่วมแถลงข่าวงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567

เมื่อวันศุกร์ที่ 5 มกราคม 2567 เวลา 09.30 น. นางอภิญญา ชมภูมาศ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน มอบหมายให้ นายอุเทน ชนะกุล รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน ร่วมแถลงข่าวการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 โดยมีพลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานแถลงข่าว ฯ เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 ของแต่ละหน่วยงานที่จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2567 ณ ห้องประชุมราชวัลลภ ชั้น 2 กระทรวงศึกษาธิการ

พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ เปิดเผยว่า วันเด็กแห่งชาติ มีต้นกำเนิดมาจากการที่องค์การสหประชาชาติทั่วโลกเกิดความตื่นตัว และเห็นพ้องต้องกันว่าควรจะให้ความสำคัญแก่เด็ก ๆ  โดยในปี พ.ศ. 2498  นายวี เอ็ม กุล ผู้แทนองค์การสหพันธ์เพื่อสวัสดิการเด็กระหว่างประเทศ ได้เป็นผู้เสนอต่อกรมประชาสงเคราะห์ ให้มีการจัดงานวันเด็กแห่งชาติขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้เห็นความสำคัญ และความต้องการของเด็ก รวมถึงเพื่อเป็นการกระตุ้นให้เด็กตระหนักถึงบทบาทอันสำคัญของตนในประเทศ โดยปลูกฝังให้เด็กมีส่วนร่วมในสังคม เตรียมพร้อมให้ตนเองเป็นกำลังของชาติ ในปีเดียวกันนั้นเองทั่วโลกไม่น้อยกว่า 40 ประเทศ จัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติของตนขึ้น และในปี พ.ศ. 2567 นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ได้มอบคำขวัญวันเด็ก ว่า “มองโลกกว้าง คิดสร้างสรรค์ เคารพความแตกต่าง ร่วมกันสร้างประชาธิปไตย”

นอกจากนั้นยังกล่าวต่ออีกว่า เด็กและเยาวชน นับเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของประเทศ
และเป็นกำลังสำคัญของสังคมในการพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้า กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานหลักที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงต่อเด็กและเยาวชนไทยทั้งประเทศ ในการเสริมองค์ความรู้ และการพัฒนาให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่า มีความสำคัญของประเทศ โดยยึดแนวปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์สร้างชาติ (พ.ศ. 2561-2580) ในประเด็นที่ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาศักยภาพคน ตลอดช่วงชีวิตการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์และการพัฒนาเด็ก

การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชน สนใจในการเลี้ยงดู อบรม สั่งสอนเด็กและเยาวชน ตลอดจนให้เด็กได้รู้จักหน้าที่ของตน และอยู่ในระเบียบวินัยอันดี พร้อมทั้งเป็นการเผยแพร่ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิของเด็ก นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริม และสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนมีสุขภาพที่ดี ทั้งร่างกายและจิตใจ

กิจกรรมที่ 1 การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ที่มีผลงานและความสามารถระดับชาติ เข้าเยี่ยมคารวะและรับโอวาทจากนายกรัฐมนตรี พร้อมรับโล่รางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในวันพุธที่ 10 มกราคม 2567 ณ บริเวณตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ซึ่งเป็นเด็กและเยาวชนจากทั่วประเทศ ที่ผ่านการคัดเลือกจากส่วนราชการ/หน่วยงาน 17 หน่วยงาน จำนวน 1,220 คน แบ่งเป็น

– เด็กและเยาวชนดีเด่น จำนวน 604 คน 

– เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ จำนวน 279 คน 

– เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ (ประเภททีม) จำนวน 337 คน

กิจกรรมที่ 2  การจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567  ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2567 โดยมีกระทรวงศึกษาธิการเป็นเจ้าภาพหลักประสานความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนจัดงานในส่วนกลางขึ้น ณ กระทรวงศึกษาธิการ และสถานที่ตั้งของส่วนราชการ หน่วยงานในส่วนภูมิภาค ทั้ง 76 จังหวัด กระทรวงศึกษาธิการได้มอบหมายให้ ศึกษาธิการจังหวัดประสานงานจัดกิจกรรมฉลองงานวันเด็กขึ้น ในทุกจังหวัด

การจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ในปีนี้ จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “เรียนดี มีความสุข จับมือไว้ แล้วไปด้วยกัน” โดยรัฐบาลได้พิจารณาจัดสรรงบประมาณในการจัดงาน จำนวน 12 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนการจัดงานให้กับส่วนราชการ เพื่อให้เด็ก ๆ เกิดกระบวนการเรียนรู้ในทุกรูปแบบการเรียน มุ่งเน้นกิจกรรม Active Learning ที่สามารถเรียนรู้ได้ในทุกสถานที่ (Anywhere Anytime) และส่งเสริมให้เกิดแรงบันดาลใจในการเรียน โดยเน้นการ Coaching เป็นการแสดงออกถึงความร่วมมือร่วมใจกันของส่วนราชการ/หน่วยงาน และภาคเอกชน ที่พร้อมใจกันจัดงานเพื่อส่งมอบความสุขให้แก่เด็ก ๆ ทั้งนี้ ในงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ณ กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีส่วนราชการ หน่วยงานต่าง ๆ และศิลปิน ดารา นักแสดงจากละครพรหมลิขิต น้องปีเตอร์แพน น้องซีน และพี่ติ๊ก ชีโร่ มาร่วมจัดกิจกรรม 

ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะเจ้าภาพหลักในการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ได้ดำเนินการประสานขอความร่วมมือจากกระทรวง ทบวง กรมต่าง ๆ และภาคเอกชน ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมฉลองงานวันเด็กพร้อมกันในวันที่  13 มกราคม 2567 นอกจากความสนุกสนานที่กระทรวงศึกษาธิการและทุกส่วนราชการ/หน่วยงานได้เตรียมมอบให้แก่เด็ก ๆ ในวันดังกล่าวแล้ว เราได้เตรียมความพร้อมในการให้บริการ ดูแลให้ความช่วยเหลือเด็กที่พลัดหลงจากบิดามารดาหรือผู้ปกครอง โดยจัดให้มีพื้นที่ไว้ในแต่ละโซนกิจกรรม มีผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือจิตอาสา ในการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่เข้าร่วมงาน รวมทั้งมีการส่งมอบความสุขต่อยอดให้กับเด็กและเยาวชนทั่วประเทศ

เอกสารอ้างอิง

กรมกิจการเด็กและเยาวชน. (2567). กรมกิจการเด็กและเยาวชน ร่วมแถลงข่าวงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567. สืบค้นเมื่อ 7 มกราคม 2567 จากhttps://dcy.go.th/content/1639911960042/1704428747076

ฐานเศรษฐกิจ. (2567). วันเด็กแห่งชาติ 2567 ศธ.แจกของขวัญ 10,000 ชิ้น. สืบค้นเมื่อ 7 มกราคม2567 จาก https://www.thansettakij.com/news/585068