อนุฯ สื่อสารปฐมวัย ปรับโฟกัส “3 เร่ง 3 ลด 3 เพิ่ม” เร่งฟื้นฟูการเรียนรู้ในสภาวะวิกฤต

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2567 สำนักนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย สำนักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา (สกศ.) จัดประชุมคณะอนุกรรมการด้านสื่อสารเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย
ครั้งที่ 1/2567 โดยมี นางสุภาวดี หาญเมธี เป็นประธานคณะอนุกรรมการฯ พร้อมด้วย
ผู้อำนวยการสำนักนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย (นางพัชราพรรณ กฤษฎาจินดารุ่ง) 
คณะอนุกรรมการฯ และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานกองทุนสนับสนุน
การเสริมสร้างสุขภาพ (สสส.) กรมสุขภาพจิต สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ข้าราชการ
และบุคลากร สกศ. ร่วมหารือ ณ ห้องประชุมสิปปนนท์ เกตุทัต อาคาร 2 ชั้น 2 สกศ.
ควบคู่กับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ที่ประชุมร่วมรับฟังความก้าวหน้าและทบทวนข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการฟื้นฟูพัฒนาการ
เด็กปฐมวัย จากสถานการณ์ COVID-19 “3 เร่ง 3 ลด 3 เพิ่ม” ดังนี้

“3 เร่ง” ได้แก่ 

1) การกำหนดให้การพัฒนาเด็กปฐมวัยเป็นวาระแห่งชาติ 

2) ให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ปกครอง ครู ผู้ดูแลเด็ก และสังคม 

3) ค้นหาเยียวยาและพัฒนาเด็กปฐมวัยในภาวะเปราะบาง 

“3 ลด” ได้แก่ 

1) ลดการใช้สื่อจอใสในเด็กปฐมวัยอย่างจริงจัง 

2) ลดความเครียดในเด็ก 

3) ลดการใช้ความรุนแรง 

“3 เพิ่ม” ได้แก่ 

1) เพิ่มกิจกรรมฟื้นฟูพัฒนาการที่เสียไป 

2) เพิ่มสวัสดิการเด็กเล็กถ้วนหน้า 

3) เพิ่มศักยภาพของระบบนิเวศใกล้ตัวเด็ก 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ทั่วโลกลดลง ตลอดจนสถานพัฒนา
เด็กปฐมวัยได้กลับมาเปิดดำเนินการตามปกติ ที่ประชุมเห็นควรให้มีการเปลี่ยนชื่อเรื่องเป็นการ
ขับเคลื่อนข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการฟื้นฟูพัฒนาการเด็กปฐมวัยในสภาวะวิกฤต 
“3 เร่ง 3 ลด 3 เพิ่ม” เพื่อให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันต่อไป

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการฯ เตรียมวางแนวทางสร้างการรับรู้ผ่านสื่อกระแสหลักและโซเชียล
มีเดียให้แก่พ่อแม่ผู้ปกครอง ครู บุคลากรทุกฝ่ายได้ร่วมกันสร้างสังคมที่ดี เพื่อมุ่งหวังให้เด็กปฐมวัย
เจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่อย่างมีคุณภาพ มีพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย และเป็นกำลังสำคัญในการ
พัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต

เอกสารอ้างอิง

ข่าวสภาการศึกษา. (2567). อนุฯ สื่อสารปฐมวัย ปรับโฟกัส “3 เร่ง 3 ลด 3 เพิ่ม” เร่งฟื้นฟูการเรียนรู้ในสภาวะวิกฤต. สืบค้นเมื่อ 18 มกราคม 2567 จาก  https://www.facebook.com/photo/?fbid=910058987789154&set=pcb.910061074455612