สสส.-กรมสุขภาพจิต จัดกิจกรรม “วิ่งกับลูก ครั้งที่ 1 Positive Parenting Fun Run” แนะหลักการ “กอด ชม พูดคุย รับฟัง” ป้องกันปัญหาสุขภาพจิตเด็ก-เยาวชนสสส.-กรมสุขภาพจิต จัดกิจกรรม “วิ่งกับลูก ครั้งที่ 1 Positive Parenting Fun Run” 

กรมสุขภาพจิต – สสส. สานพลังเครือข่ายพ่อแม่เลี้ยงบวก จัดกิจกรรม “วิ่งกับลูก ครั้งที่ 1 Positive Parenting Fun Run” แนะ “กอด ชม พูดคุย รับฟัง” สร้างสุขภาวะกาย ใจ อารมณ์ สังคม สติปัญญา และความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว หวังสร้างวัคซีนใจป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในเด็ก เยาวชน และวัยรุ่น

เมื่อวันที่ 21 ม.ค. 2567 ที่กองพันสัตว์ต่าง กรมการสัตว์ทหารบก ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ กรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และเครือข่ายพ่อแม่เลี้ยงบวก จัดกิจกรรม “วิ่งกับลูก ครั้งที่ 1 Positive Parenting Fun Run” ส่งเสริมการเลี้ยงดูเชิงบวกกับพ่อแม่เด็กปฐมวัย วัยเรียน วัยรุ่น ผ่านกิจกรรมฝึกทักษะการเลี้ยงดูเชิงบวก 5 ฐาน ตลอดระยะทางเดิน/วิ่ง 3.5 กิโลเมตร มีพ่อแม่ผู้ปกครองพร้อมกับบุตรหลานเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 200 ครอบครัว รวมกว่า 700 คน

นพ.สุวัฒน์ มหัตนิรันดร์กุล ที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต กล่าวว่า “กิจกรรมวิ่งกับลูกครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่มีการผสมผสานกิจกรรมส่งเสริมทักษะการเลี้ยงดูเด็กเข้ากับงานวิ่ง เป็นการสร้างความตระหนักให้กับพ่อแม่ผู้ปกครอง และสังคม ในการใส่ใจ ให้เวลา กับการเลี้ยงดูเชิงบวก ทักษะการเลี้ยงลูกเชิงบวกจะช่วยลดการเลี้ยงดูเด็กโดยใช้ความรุนแรง ช่วยสร้างและพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นคนไทยคุณภาพที่ร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศไทยไปพร้อมกัน กรมสุขภาพจิต ขอบคุณแผนงานพัฒนานโยบายสาธารณะด้านสุขภาพจิต สสส. และเครือข่ายจากทุกภาคส่วน ที่มีส่วนร่วมจัดกิจกรรมและให้ความรู้ร่วมกัน”

ดร.ชาติวุฒิ  วังวล ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ สสส. กล่าวว่า “สสส. ให้ความสำคัญกับการสร้างเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต หนึ่งในมาตรการที่องค์การอนามัยโลกแนะนำที่ได้ผล คือการสนับสนุนการเลี้ยงดูที่ดีตั้งแต่เด็ก การส่งเสริมทักษะการเลี้ยงดูเชิงบวกให้กับพ่อแม่ผู้ปกครองดูแลเด็กปฐมวัยและวัยเรียนจึงเป็นโอกาสทองของการส่งเสริมสุขภาพจิต จะช่วยให้เด็กมีรากฐานทางจิตใจ อารมณ์และสังคมที่ดีและส่งผลต่ออนาคตในระยะยาว สสส. จึงสนับสนุนกรมสุขภาพจิตและภาคีเครือข่าย พัฒนาองค์ความรู้และเชื่อมโยงให้พ่อแม่ ผู้ปกครองเข้าถึงแหล่งข้อมูลและการอบรมทักษะการเลี้ยงลูกเชิงบวก รวมทั้งกิจกรรมรณรงค์ในครั้งนี้ จะช่วยส่งเสริมกิจกรรมร่วมกันระหว่างพ่อแม่ลูก เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ให้พ่อแม่มีทักษะการเลี้ยงลูกที่ดี เพื่อพัฒนาลูกให้มีจิตใจสมบูรณ์อย่างยั่งยืนได้ต่อไป”

พญ.หทัยชนนี บุญเจริญ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ กล่าวว่า “เด็กเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ายิ่งต่อการพัฒนาประเทศในอนาคต การที่เด็กจะเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพนั้น จะต้องมีพัฒนาการที่สมบูรณ์พร้อมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา พ่อแม่ ผู้ปกครอง คือ ผู้ที่มีความสำคัญในการพัฒนาเด็กและจำเป็นต้องพัฒนาทักษะการเลี้ยงดูเด็ก ตลอดจนส่งเสริมความสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ซึ่งจะส่งผลที่ดีของเด็กในอนาคต การจัดกิจกรรม “วิ่งกับลูก ครั้งที่ 1 Positive Parenting Fun Run” ได้นำหลักการสำคัญของการเลี้ยงดูเชิงบวกเข้ามาสอดแทรกในกิจกรรมและส่งเสริมการใช้เวลาร่วมกัน แนะแนวทางให้กับพ่อแม่ผู้ปกครอง “กอดส่งรัก ชมจากใจ พูดคุยให้รู้ใจ และรับฟังด้วยหัวใจ” 

เอกสารอ้างอิง

Phongsulee Jeerawattanarak. (2567). สสส.-กรมสุขภาพจิต จัดกิจกรรม “วิ่งกับลูก ครั้งที่ 1Positive Parenting Fun Run” แนะหลักการ “กอด ชม พูดคุย รับฟัง” ป้องกันปัญหาสุขภาพจิตเด็ก-เยาวชน. สืบค้นเมื่อ 18 มกราคม 2567 จาก https://www.thaihealth.or.th/?p=354732