การประชุมคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย ครั้งที่ 1/2567

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 นายอนุทิน ชาญวีรกุล รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย ครั้งที่ 1/2567 พร้อมด้วย พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ดร.อรรถพล สังขวาสี เลขาธิการสภาการศึกษา นายธฤติ ประสานสอน ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาราชการแทนรองเลขาธิการสภาการศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการ บุคลากร สกศ. ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ชั้น 3 ทำเนียบรัฐบาล ควบคู่กับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Cisco WebEx Meeting  

ประชุมร่วมรับฟังการพิจารณาทบทวนองค์ประกอบ หน้าที่และอำนาจของคณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยกรุงเทพมหานคร และคณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัด เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562 ตามข้อสังเกตของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยปรับ (ร่าง) คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ ดังนี้ 

1. (ร่าง) คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัดในเขตกรุงเทพมหานคร มีหน้าที่บูรณาการการพัฒนาเด็กปฐมวัยของหน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ให้เป็นไปตามนโยบายระดับชาติ ส่งเสริมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ ติดตามผลการดำเนินงาน จัดทำรายงานสถานการณ์ รวบรวมข้อมูล สถิติเกี่ยวกับเด็กปฐมวัยในกรุงเทพมหานคร โดยมีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธาน

2. (ร่าง) คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัดนอกเขตกรุงเทพมหานคร มีโครงสร้างอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับคณะอนุกรรมการฯ ในเขตกรุงเทพมหานคร มีหน้าที่ดูแลในระดับจังหวัด โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานแบบบูรณาการร่วมกัน จากระดับนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน 

จากนั้นเลขาธิการสภาการศึกษา ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบเรื่องประกาศการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย เนื่องจากผู้ทรงคุณวุฒิเดิมจะครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ 29 มีนาคม 2567 นี้ จำนวน 8 ตำแหน่ง ซึ่งต้องมีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัย ด้านการศึกษา ด้านการศึกษาพิเศษ ด้านการสาธารณสุข ด้านสังคมสงเคราะห์ ด้านสื่อสารมวลชน ด้านการบริหารสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย (ภาครัฐ) และด้านการบริหารสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย (ภาคเอกชน) รับสมัครตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2567 – 5 กุมภาพันธ์ 2567 มีผู้ยื่นใบสมัคร จำนวน 36 คน บัดนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้วและอยู่ในกระบวนการดำเนินการสรรหาเพื่อเสนอนายกรัฐมนตรีพิจารณาแต่งตั้งต่อไป

เอกสารอ้างอิง

ข่าวสภาการศึกษา. (2567). การประชุมคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย ครั้งที่ 1/2567. สืบค้นเมื่อ 18 กุมภาพันธ์ 2567 จาก https://www.facebook.com/media/set/?vanity=OECCHANNEL&set=a.930716265723426