สำนักนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ประกาศเจตนารมณ์เป็นองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ทั้งนี้ ผู้บริหารและบุคลากรของสำนักนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัยทุกคนจะยึดมั่นปฏิบัติตนอย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อให้คุณธรรมนำการพัฒนาเกิดเป็นสังคมคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และคุณธรรมที่ดีงามไปใช้ในการดำรงชีวิต เพื่อทำให้ปัญหาหมดไป สิ่งดีงามเกิดขึ้น ด้วยการเป็นแบบอย่างที่ดี ร่วมกันขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ 4 เดือนเมษายน พ.ศ. 2567