สสส. สานพลังภาคีเครือข่าย เปิดพื้นที่เล่นอิสระในห้างสรรพสินค้า มุ่งสร้างพื้นที่เล่นอิสระใกล้บ้าน ลดปัญหาเด็กติดจอ-จมน้ำช่วงปิดเทอม

   สสส. – สค. สานพลังสร้างพื้นที่เล่นอิสระในห้างสรรพสินค้า หวังดันเป็นต้นแบบหนุนเสริมครอบครัวไทยเห็นคุณค่าการเล่น ดึงเด็ก-เยาวชนห่างหน้าจอโทรศัพท์-ป้องกันปัญหาจมน้ำ-พฤติกรรมเสี่ยงช่วงปิดเทอม พร้อมสร้างอาชีพ Play Worker สร้างรายได้ให้แม่เลี้ยงเดี่ยว

   เมื่อวันที่ 25 มี.ค. 2567 ณ ศูนย์การค้าโลตัส สาขาบางกะปิ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กรมกิจการสตรีและครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับศูนย์การค้าโลตัส สาขาบางกะปิ จัดงานเปิดตัวโครงการ ปิดเทอมสร้างสรรค์ เล่นสนุกทุกวันที่โลตัส เพื่อสร้างพื้นที่เล่นใกล้บ้านที่ปลอดภัย ให้ครอบครัวใช้เวลาร่วมกันอย่างสร้างสรรค์

นายธนสุนทร สว่างสาลี อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวว่า “สค. สนับสนุนโครงการนี้ เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีพื้นที่เล่นใกล้บ้านในช่วงปิดเทอม อีกทั้งสนับสนุนกลุ่มแม่เลี้ยงเดี่ยว หนึ่งในกลุ่มเปราะบาง ให้มีศักยภาพพัฒนาคุณภาพชีวิตให้มั่นคงผ่านการทำอาชีพต่าง ๆ ซึ่งหนึ่งในอาชีพที่สามารถทำรายได้เสริมคือ การเป็นผู้อำนวยการเล่น (Play Worker) ในพื้นที่ห้างสรรพสินค้า ถือเป็นอาชีพใหม่เป็นแนวคิดใหม่สำหรับสังคมไทย โดย สค.ร่วมกับภาคีของ สสส. คือ เครือข่ายเล่นเปลี่ยนโลก จัดอบรมกลุ่มแม่เลี้ยงเดี่ยวที่สนใจหนุนเสริมศักยภาพของกลุ่มแม่เลี้ยงเดี่ยว ซึ่งต้องดูแลลูกเล็กพร้อมกับทำงานหาเลี้ยงชีพไปด้วยให้สามารถทำหน้าที่แม่ได้อย่างสนุกและมีรายได้เสริมจากการพาเด็กเล่น โดยมีศูนย์การค้าโลตัสสนับสนุนการจ้างงานและให้พื้นที่จัดมุมเล่นสำหรับเด็ก ๆ หากได้รับผลตอบรับที่ดีจากผู้ปกครองที่พาบุตรหลานมาใช้เวลาว่างอย่างสร้างสรรค์ในช่วงปิดเทอมนี้ จะขยายผลไปยังพื้นที่อื่น ๆ ทั่วประเทศต่อไป”

น.ส.ณัฐยา บุญภักดี ผู้อำนวยการอาวุโส สำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชนและครอบครัว สสส . กล่าวว่า “เด็กและเยาวชนมีช่วงปิดเทอม และวันหยุด วันว่าง รวมกันแล้วสูงถึง 150 วัน/ปี เด็กไทยต้องเผชิญภาวะเสี่ยงต่าง ๆ หนึ่งในปัญหาที่น่าเป็นห่วงคือ ข้อจำกัดเรื่องจำนวนและคุณภาพแหล่งเรียนรู้ ระยะทางที่อยู่ไกลบ้าน ที่น่าตกใจคือ สถิติจากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข พบว่า มีเด็กจมน้ำเสียชีวิตช่วงปิดเทอม ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (ปี 2561 – 2565) เด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี จมน้ำเสียชีวิตในช่วงฤดูร้อน ซึ่งตรงกับช่วงปิดเทอม (เดือน มี.ค. – พ.ค.) จำนวน 953 คน เฉลี่ยวันละ 2 คนเดือน เม.ย. พบเหตุการณ์จมน้ำมากที่สุด 65 คน รองลงมาคือ เดือน มี.ค. 64 คน และเดือน พ.ค. 63 คน ผลสำรวจข้อมูลจากหลายหน่วยงานสะท้อนว่า จำเป็นที่เราจะต้องสนับสนุนให้เด็กไทยมีพื้นที่เล่นนอกบ้านที่ปลอดภัย เข้าถึงได้ง่าย ในบางชุมชนที่มี ห้างสรรพสินค้าอยู่ใกล้ ๆ ครอบครัวมาจับจ่ายใช้สอยอยู่แล้ว หากมีพื้นที่เล่นที่เหมาะสมจะเป็นการเพิ่มโอกาสให้ครอบครัวพาเด็ก ๆ มาใช้เวลาในการเล่นอิสระได้อย่างเต็มที่และปลอดภัย มีส่วนช่วยส่งเสริมพัฒนาการเด็กได้ทุกด้าน และยังช่วยลดปัญหาที่นำไปสู่พฤติกรรมเสี่ยงต่าง ๆ ด้วย ที่สำคัญยังสนับสนุนให้เกิดอาชีพใหม่เรียกว่า Play Worker ซึ่งเป็นอาชีพที่จะช่วยให้ครอบครัวและเด็ก ๆ ได้ใช้เวลาเล่นอิสระด้วยกันอย่างมีคุณภาพ”

น.ส.วรรณดี รังษีสุกานนท์ ผู้อำนวยการฝ่ายสร้างประสบการณ์และปฏิบัติการพื้นที่ศูนย์การค้าโลตัส กล่าวว่า “จุดประสงค์ของการจัดมุมโลตัสเอาใจคิด(ส์) ในศูนย์การค้าโลตัส เพื่อสนับสนุนให้ครอบครัวได้ใช้เวลาว่างร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ และเห็นคุณค่าของการเล่นอิสระ ซึ่งมีความปลอดภัยและช่วยให้เด็กได้สร้างเสริมจินตนาการอย่างเต็มที่ นอกจากช่วยให้ครอบครัวมาใช้เวลาในโลตัสอย่างสร้างสรรค์ ยังเห็นถึงความสำคัญของการสนับสนุนให้กลุ่มแม่เลี้ยงเดี่ยวได้มีรายได้เสริมจากการรับผิดชอบทำหน้าที่ดูแลการเล่นของเด็ก ๆ ในมุมที่จัดไว้ตลอดเดือนเมษายนนี้ ซึ่งเปิดนำร่องใน 4 สาขา ได้แก่ 1. บางกะปิ 2. พงษ์เพชร 3. แจ้งวัฒนะ และ 4. ปากเกร็ด โดยเชื่อมั่นว่า มุมโลตัสเอาใจคิด(ส์) จะเป็นโครงการนำร่องที่สามารถพัฒนาเป็นต้นแบบของกิจกรรมเพื่อสังคมรูปแบบใหม่ ๆ ที่ตอบโจทย์การใช้เวลาว่างในช่วงปิดเทอมของเด็กเล็กและครอบครัวได้อย่างเต็มที่”

เอกสารอ้างอิง

Phongsulee Jeerawattanarak. (2567). สสส. สานพลังภาคีเครือข่าย เปิดพื้นที่เล่นอิสระในห้างสรรพสินค้า มุ่งสร้างพื้นที่เล่นอิสระใกล้บ้าน ลดปัญหาเด็กติดจอ-จมน้ำช่วงปิดเทอม. สืบค้น 31 มีนาคม 2567, จาก https://www.thaihealth.or.th/%e0%b8%aa%e0%b8%aa%e0%b8%aa-%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%9e%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%b5%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%82%e0%b9%88-13/