สำนักนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย มอบเกียรติบัตรให้กับบุคลากร

นางสาวจันทิมา ศุภรพงศ์ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย ได้มอบเกียรติบัตรแก่ นายอรรถพล ไชยนุรักษ์ และ นายปรัชญากรณ์ ลครพล เพื่อเป็นการยกย่องให้กับทั้งสองท่านที่ปฎิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในองค์กร