ประกาศ ยกย่องเชิดชูเกียรติ หน่วยงานต้นแบบ “ด้านองค์กรคุณธรรม” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ตามที่ สำนักนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย ได้ดำเนินการประเมินองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ในการนี้ สำนักนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย พิจารณาแล้วขอประกาศยกย่อง เชิดชูเกียรติ “กลุ่มนโยบายและแผนการพัฒนาเด็กปฐมวัย” เป็นหน่วยงานต้นแบบ “ด้านองค์กรคุณธรรม” อันเป็นแบบอย่างที่ดีแก่หน่วยงาน