“ธฤติ” บินประชุมลาว โชว์แนวทางการพัฒนาเด็กปฐมวัย สู่สายตา ASIAN

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา นายธฤติ ประสานสอน รองเลขาธิการสภาการศึกษา เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการประชุม “Southeast Asia Regional Forum on Ensuring Equal Access to Quality Early Childhood Care and Education” จัดโดย สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian Nations: ASEAN) โดยมีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นประธาน ณ โรงแรมแลนด์มาร์คแม่โขงริเวอร์ไซด์ นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว

เวทีการประชุมระดับภูมิภาคครั้งนี้มุ่งเน้นประเด็นการรับรองโอกาสที่เท่าเทียมต่อการเข้าถึงการพัฒนาเด็กปฐมวัยและการดูแลที่มีคุณภาพ ซึ่งมีผู้แทนระดับรัฐมนตรี ผู้บริหารระดับสูง และระดับนโยบายจากประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ และภาคีเครือข่ายเข้าร่วม สำหรับประเด็นดังกล่าวโดยเฉพาะด้านการดูแลและการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย (Early Childhood Care and Education: ECCE) สอดคล้องกับงานด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัยของสภาการศึกษาที่กำลังขับเคลื่อนอยู่

นายธฤติ ประสานสอน ร่วมอภิปรายในการประชุมภายใต้หัวข้อ “การเสริมสร้างความแข็งแกร่งการเปลี่ยนแปลง ECCE สู่ประถมศึกษา” ประกอบด้วยเนื้อหาด้านนโยบาย กลยุทธ์ และความคิดริเริ่มด้านการดูแลเด็กปฐมวัยและการศึกษา ตลอดจนด้านความท้าทายและแนวปฏิบัติที่เหมาะสมต่อการดูแลเด็กปฐมวัยสู่ระดับประถมศึกษา ในการนี้ นายธฤติ ประสานสอน ได้หยิบยกรายงานการศึกษา เรื่อง “แนวทางการดำเนินการช่วงรอยเชื่อมต่อของเด็กปฐมวัย ตั้งแต่ 0-8 ปี” ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาขึ้นมานำเสนอ ซึ่งมีการกำหนดรอยเชื่อมต่อของเด็กปฐมวัยในบริบทของประเทศไทยที่สำคัญไว้ 3 ช่วง ได้แก่

1) รอยเชื่อมต่อจากบ้านสู่สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย (ช่วงอายุ 3 – 9 เดือน
และอายุ 10 – 24 เดือน)

2) รอยเชื่อมต่อจากสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยสู่ระดับอนุบาล (ช่วงอายุ 2 ปี 6 เดือน
และอายุ 3 – 5 ปี)

3) รอยเชื่อมต่อจากระดับอนุบาลสู่ระดับประถมศึกษา (ช่วงอายุ 6 – 8 ปี)

ซึ่งแต่ละรอยเชื่อมก็มีแนวปฏิบัติแตกต่างกันไปตามความเหมาะสม พร้อมทั้งนำหลักการนี้มาสร้างข้อเสนอเชิงนโยบายต่าง ๆ อีกด้วย นอกจากนี้ยังได้นำเสนอวีดิทัศน์ “3 เร่ง 3 ลด 3 เพิ่ม ฟื้นฟูการพัฒนาเด็กปฐมวัย ทางรอดประเทศไทย” ที่มีคำบรรยายภาษาอังกฤษเพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมรับทราบถึงกลยุทธ์การฟื้นฟูพัฒนาการเด็กปฐมวัยจากสถานการณ์ COVID-19 ที่ประเทศไทยกำลังขับเคลื่อนอยู่

การนำเสนอของนายธฤติ ประสานสอน รองเลขาธิการสภาการศึกษา ด้วยประเด็นแนวทางการดำเนินการช่วงรอยเชื่อมต่อของเด็กปฐมวัย ตั้งแต่ 0-8 ปี นับเป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจจากประเทศไทย สามารถก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถือเป็นบทบาทสำคัญในการร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กปฐมวัยในภูมิภาคอาเซียนอย่างยั่งยืน

เอกสารอ้างอิง

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (2567). “ธฤติ” บินประชุมลาว โชว์แนวทางการพัฒนาเด็กปฐมวัย สู่สายตา ASIAN. สืบค้นเมื่อ 17 พฤษภาคม 2567 จาก  https://www.onec.go.th/th.php/page/view/Newssecgen/5655?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR1IqHDK3LX2aaYT_YBvs7n2QEGOogog7GBlsxzT46FQeCh_m4yu3weNYNo_aem_AddNHUYqJmy8ycmFrz7R2hO0WMo70NtEXcsmfUi9i6JqzOS22fiRt1nY2et_6CNnHMExQLVgrWzf0tAjjb0nYErr