รวมพลังพัฒนาเด็กปฐมวัย สกศ. เปิดเวทีอภิปรายผลการดำเนินงาน ตามแผนพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2564 – 2570

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2567 นายธฤติ ประสานสอน รองเลขาธิการสภาการศึกษาเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) รายงานผลการติดตามการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2564 – 2570 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมี นางพัชราพรรณ กฤษฎาจินดารุ่ง ผู้อำนวยการสำนักนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย นางวัฒนาพร ระงับทุกข์ ที่ปรึกษาสำนักนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย พร้อมด้วย ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร คณะทำงานและบุคลากรสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ร่วมหารือ ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ กรุงเทพมหานคร

นายธฤติ ประสานสอน รองเลขาธิการสภาการศึกษา กล่าวว่า “การรวมพลังขับเคลื่อนการทำงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดแนวทางการติดตามแผนปฏิบัติการตามแผนพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2564 – 2570 จะก่อให้เกิดการร่วมกันพัฒนาการดำเนินงานจัดการศึกษาได้อย่างมีมาตรฐาน มีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งถือเป็นการวางรากฐานการศึกษาที่จะช่วยให้เด็กปฐมวัยเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่ดีมีคุณภาพและเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติในอนาคต”

ที่ประชุมร่วมกันอภิปราย (ร่าง) รายงานผลการติดตามการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2564 – 2570 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ่งจากที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแผนฯ เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2564 สู่การให้หน่วยงานของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นกรอบแนวทางและเป้าหมายร่วมกันในการพัฒนาคุณภาพการบริการ ดูแล พัฒนา และจัดการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย โดย สกศ. ในฐานะเป็นสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย มีหน้าที่ในการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาเด็กปฐมวัยและเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบนั้น ได้ติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติตามแผนฯ ปัญหาและอุปสรรค สู่การจัดทำเป็น (ร่าง) รายงานดังกล่าว ซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญต่อการขับเคลื่อนแผนพัฒนาเด็กปฐมวัยฯ และเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานต่อไป

อภิปรายประเด็น “แนวทางการติดตามแผนปฏิบัติการตามแผนพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2564 – 2570 ในระดับต้นสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566” จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับต้นสังกัด เพื่อสะท้อนถึงช่องว่างในการดำเนินงาน ซึ่งพบข้อเสนอแนะที่น่าสนใจ ได้แก่ การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายอย่างหลากหลาย การสร้างแพลตฟอร์มศูนย์ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับงานด้านปฐมวัย การจัดตั้งคณะทำงานระดับจังหวัดที่มีความเข้มแข็ง การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือจัดการความรู้ (KM) พร้อมถอดบทเรียนสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่มีวิธีปฏิบัติดีเด่นในด้านต่าง ๆ (Best Practices) รวมถึงการสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย

ทั้งนี้ สกศ. จะรวบรวมผลการดำเนินงาน ความคิดเห็นและข้อเสนอเชิงนโยบายในการติดตามการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ เพื่อนำไปสู่การเติมเต็มแผนงาน/โครงการ ให้มีความครอบคลุม สมบูรณ์ครบถ้วน ถูกต้องตามยุทธศาสตร์ภายใต้แผนฯ และรายงานต่อคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัยต่อไป

เอกสารอ้างอิง

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (2567). รวมพลังพัฒนาเด็กปฐมวัย สกศ. เปิดเวทีอภิปรายผลการดำเนินงาน ตามแผนพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2564 – 2570. สืบค้นเมื่อ 8 มิถุนายน 2567 จาก https://www.onec.go.th/th.php/page/view/Newssecgen/5688