สกศ. เดินหน้าส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัด ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2567 ดร.อรรถพล สังขวาสี เลขาธิการสภาการศึกษา เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามหน้าที่ของคณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัดในเขตกรุงเทพฯ และนอกเขตกรุงเทพฯ พร้อมด้วย นายธฤติ ประสานสอน รองเลขาธิการสภาการศึกษา นางพัชราพรรณ กฤษฎาจินดารุ่ง ผู้อำนวยการสำนักนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย นางวัฒนาพร ระงับทุกข์ ที่ปรึกษาสำนักนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด กรุงเทพมหานคร คณะทำงานและบุคลากรสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ร่วมหารือ ณ ห้องประชุมกำแหง พลางกูร ชั้น 3 อาคาร 56 ปี สกศ. ควบคู่กับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 ได้มีมติให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัดนอกเขตกรุงเทพมหานคร และคณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัดในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีอำนาจหน้าที่หลักในการนำนโยบายระดับชาติด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัยไปปฏิบัติ โดยบูรณาการการพัฒนาเด็กปฐมวัยของหน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ให้เป็นไปตามนโยบายระดับชาติด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัย และแผนพัฒนาเด็กปฐมวัย ติดตามและส่งเสริมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศของเด็กปฐมวัยในเขตพื้นที่ ตลอดจนติดตามผลการดำเนินงานการพัฒนาเด็กปฐมวัยและจัดทำรายงานสถานการณ์เด็กปฐมวัย รวบรวมข้อมูลสถิติเกี่ยวกับเด็กปฐมวัย และรายงานต่อคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัยต่อไป

นายธฤติ ประสานสอน รองเลขาธิการสภาการศึกษา และผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย นำเสนอผลการดำเนินงานของคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562 โครงสร้างคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ แผนพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2564 -2570 รวมถึงข้อเสนอเชิงนโยบาย “3 เร่ง 3 ลด 3 เพิ่ม” เพื่อสร้างความเข้าใจในการดำเนินงานส่งเสริมการขับเคลื่อนและพัฒนาเด็กปฐมวัยร่วมกันกับเครือข่ายในระดับจังหวัด นำไปสู่การพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

จากนั้น ที่ประชุมร่วมกันรับฟังคู่มือแนวทางการดำเนินงานและขับเคลื่อนงานของคณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัดในเขตกรุงเทพมหานคร และนอกเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อชี้แจงและสร้างความเข้าใจการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการฯ ให้มีความชัดเจนในการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศของเด็กปฐมวัยและติดตามผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัยในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร และนอกเขตกรุงเทพมหานครเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ให้จัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ สถิติเกี่ยวกับเด็กปฐมวัย จัดทำรายงานสถานการณ์เด็กปฐมวัย ส่งให้ สกศ. ทุกปี รวมทั้งให้มีการจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ อย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาและต่อยอดการดำเนินงานด้านปฐมวัยตามบริบทพื้นที่ อันเป็นกลไกสำคัญต่อการขับเคลื่อนแผนพัฒนาเด็กปฐมวัยฯ ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยให้เด็กทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และเติบโตขึ้นเป็นอนาคตของชาติอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต

เอกสารอ้างอิง

ข่าวสภาการศึกษา. (2567). สกศ. เดินหน้าส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัด ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ. สืบค้น 15 มิถุนายน 2567, จาก  https://www.onec.go.th/th.php/page/view/Newssecgen/5710