ภาพข่าวการดำเนินงานตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 รองเลขาธิการสภาการศึกษา (ดร.สวัสดิ์ ภู่ทอง) เป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างรายงานการติดตามการดำเนินงาน ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ โดยมีผู้อำนวยการสำนักนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย (นางพัชราพรรณ กฤษฎาจินดารุ่ง) และผู้ทรงคุณวุฒิด้านนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์ พร้อมผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมกิจการเด็กและเยาวชน กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย (มท.) กรมอนามัยและกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) แลกเปลี่ยนร่วมกัน ณ ห้องภาณุมาศ ชั้น 10 โรงแรมรอยัล ริเวอร์ กรุงเทพมหานคร

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 3 มาตรฐาน คือ

  1. การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ รวมถึงการบริหารบุคลากรให้มีอัตราส่วนของครู/ผู้ดูแลเด็กเป็นไปอย่างเหมาะสม
  2. จัดประสบการณ์/พื้นที่การเรียนรู้ด้วยประสาทสัมผัส ลงมือทำ และการเล่น
  3. คุณภาพของเด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาตามช่วงอายุ ทั้งด้านร่างกายและสติปัญญา

จุดร่วมของหน่วยงานปฏิบัติมีความเข้าใจถึงมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ส่งเสริมทักษะให้ครู/ผู้ดูแลเด็กผ่านการอบรมสร้างความเชี่ยวชาญในการเลี้ยงดู รวมทั้งส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัยผ่านพื้นที่การเรียนรู้สนามเด็กเล่น

เอกสารอ้างอิง