รายงานผลการติดตามการดำเนินงานตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ
โดยศึกษาผลการดำเนินงานของหน่วยงานต้นสังกัด และถอดบทเรียนการดำเนินงานของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่มีการปฏิบัติที่ดี และพัฒนารูปแบบการดำเนินงานของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย พร้อมข้อเสนอแนะในการพัฒนาสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ และจัดทำเป็นรายงานผลการติดตามการดำเนินงานตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงานซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเด็กปฐมวัยต่อไป

หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะสะท้อนถึงผลการดำเนินงานตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติของหน่วยงานต้นสังกัด
และสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่มีการปฏิบัติที่ดี และการพัฒนาเป็นรูปแบบการดำเนินงานของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย พร้อมข้อเสนอแนะในการพัฒนาสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ
เพื่อให้ทุกภาคส่วนสามารถนำไปกำหนดทิศทาง และกลไกการดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งนำไปประยุกต์เพื่อยกระดับคุณภาพของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทุกสังกัดได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

เอกสารอ้างอิง

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (2566). รายงานผลการติดตามการดำเนินงานตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564. สืบค้นเมื่อ 2 ธันวาคม 2566 จาก http://www.onec.go.th/th.php/book/BookView/2016