รายงานผลการติดตามการดำเนินงานตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2562

เพื่อให้การนำมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติสู่การปฏิบัติเป็นไปอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จึงได้ติดตามการดำเนินงานตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อให้ทราบถึงผลการนำมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติสู่การปฏิบัติ ปัญหาและอุปสรรค เพื่อจะรวบรวมเป็นข้อมูลเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหาแนวทางการแก้ไขปัญหาต่อไป

และผลการสำรวจการดำเนินงานตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ  ประจำปีงบประมาณ 2562 แบ่งเป็น

  1. ผลการสำรวจการดำเนินงานตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2)
  2. ผลการสำรวจการดำเนินงานตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย

อ่านเอกสารฉบับเต็ม

เอกสารอ้างอิง

  • สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (2563). รายงานผลการติดตามการดำเนินงานตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2562. กรุงเทพมหานคร : บริษัท พริกหวานกราฟฟิค จำกัด.