โปรแกรมบันทึกและคัดกรองการเจริญเติบโต และพัฒนาการเด็กปฐมวัย (KidDiary)

KidDiary เป็น ระบบฐานข้อมูลสุขภาพเด็กและเยาวชน พัฒนาโดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ร่วมกับเครือข่ายกุมารแพทย์และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง เป็นการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างพ่อแม่ โรงพยาบาลและโรงเรียนเข้าด้วยกัน โดย KidDiary เป็นคลังข้อมูลสุขภาพเด็กและเยาวชนทั่วประเทศ ที่มีความทันสมัย และเชื่อมโยงกันแบบ Real-time ในหน่วยงาน ช่วยให้เกิดการบูรณาการการดูแลและส่งเสริมภาวะโภชนาการ และพัฒนาการของเด็กไทยให้มีสุขภาพดีสมวัย

KidDiary เป็นแอปพลิเคชันบนสมาร์ตโฟนทั้งระบบ iOS และ Android ถูกพัฒนาโดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ร่วมกับกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านต้อมไร้ท่อ พัฒนาการ และโภชนาการ เพื่อช่วยให้ผู้ปกครอง สามารถติดตาม เฝ้าระวัง กำหนดการฉีดวัคซีนตามเกณฑ์พร้อมทั้งคัดกรองการเจริญเติบโต และพัฒนาการของลูกตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 18 ปี เนื่องจากโปรแกรมทำงานผ่านเซิร์ฟเวอร์ ทำให้สามารถแจ้งเตือนเมื่อพบเด็กที่มีความเสี่ยงเพื่อให้เด็กได้มีโอกาสพบแพทย์ และรับการประเมินพร้อมรับทราบแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสมรอบด้านตามวัยซึ่งข้อมูลที่บันทึกและแสดงในโปรแกรมนี้จะช่วยให้ แพทย์สามารถวินิจฉัยได้อย่างรวดเร็ว และแม่นยำยิ่งขึ้น แอปพลิเคชัน KidDiary ได้รับ 2 รางวัลจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ:The Best of Special Prize และ Special Prize กลุ่มสิ่งประดิษฐ์เพื่อสังคม ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2558 อีกด้วย

สามารถดาวน์โหลดได้ที่

รับชมวิธีการเชื่อมต่อ KidDiary School กับ Application KidDiary https://youtu.be/7pVo9KHBC3M

เอกสารอ้างอิง

  • ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ. (2561). KidDiary. สืบค้น 24 ธันวาคม 2565, จาก : https://school.kiddiary.in.th/login
  • _______________________. (2561). KidDiary Platform ระบบฐานข้อมูลสุขภาพเด็กและเยาวชนทั่วประเทศ. สืบค้น 24 ธันวาคม 2565, จาก : https://www.nectec.or.th/innovation/innovation-software/kiddiary-platform.html
  • _______________________. (2563). การเชื่อมต่อ KidDiary School กับ Application KidDiary. สืบค้น 24 ธันวาคม 2565, จาก :  https://youtu.be/7pVo9KHBC3M