Youth Link – Data Catalog ระบบบัญชีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเด็ก

Youth Link – Data Catalog หรือ ระบบบัญชีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเด็ก เป็นส่วนหนึ่งของโครงการจัดทำแพลตฟอร์มบริการข้อมูลเด็กเพื่อการวิเคราะห์ (Youth Link) ภายใต้การขับเคลื่อนของคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยความร่วมมือกับสถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ (Government Big Data Institute: GBDi)

ระบบบัญชีข้อมูลดังกล่าว ได้รวบรวมชุดข้อมูลทั้งที่ได้จากการสำรวจข้อมูลเผยแพร่ และที่ได้จากการอนุเคราะห์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แล้วนำมา เรียบเรียง จัดกลุ่ม กำหนดชั้นความลับ
และระบุช่องทางการเข้าถึง ตามมาตรฐานของกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ช่วยให้ชุดข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องกับเด็กปฐมวัย ที่มีอยู่อย่างกระจัดกระจาย จากหน่วยงานต่าง ๆ ให้สามารถเข้าถึงได้
ตามสิทธิ์การเข้าถึง พร้อมทั้งสามารถสืบค้นได้โดยสะดวก ช่วยขับเคลื่อนการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานสำหรับใช้ประโยชน์ด้านการวิเคราะห์ และต่อยอดไปสู่การออกแบบยุทธศาสตร์และตัดสินใจเชิงนโยบายได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องสภาพความเป็นจริงที่สะท้อนจากข้อมูล
ตามสถานการณ์ปัจจุบัน (Data-driven Decision)

การใช้งานระบบบัญชีข้อมูล

1) การสืบค้นข้อมูล – สามารถค้นหาข้อมูลตามประเภทชุดข้อมูล องค์กร และกลุ่ม
ของชุดข้อมูล ได้แก่ กลุ่มเด็กปฐมวัย กลุ่มเยาวชน กลุ่มโครงการศึกษาฐานข้อมูลเด็กปฐมวัย

2) รายการชุดข้อมูล – พร้อมคำอธิบายข้อมูล เช่น ประเภทชุดข้อมูล ชื่อผู้ติดต่อ แหล่งที่มา เงื่อนไขในการเข้าถึง

3) ตัวอย่างการวิเคราะห์ข้อมูล – ทีมพัฒนาได้คัดเลือกชุดข้อมูลสำคัญที่เป็นประโยชน์ต่อภารกิจเด็กปฐมวัย ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้ผู้ใช้เข้าใจภาพรวมและรายละเอียด
ของชุดข้อมูลดังกล่าว

แพลตฟอร์มบริการข้อมูลเด็กเพื่อการวิเคราะห์ (Youth Link)

ระบบบัญชีข้อมูลที่พัฒนา เป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาแพลตฟอร์มบริการข้อมูลเด็กเพื่อการวิเคราะห์ (Youth Link) ซึ่งมุ่งเน้นให้ข้อมูลของเด็กปฐมวัย ซึ่งเป็นกลุ่มประชากรที่จะเป็นกำลังสำคัญของประเทศต่อไปในอนาคต สามารถแลกเปลี่ยนในหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องได้โดยอัตโนมัติ
หรือกึ่งอัตโนมัติ ภายใต้สิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลตามการคุ้มครองตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิด
การบูรณาการใช้งานข้อมูลภาครัฐให้เกิดประสิทธิภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตของเด็กในประเทศต่อไป

ท่านสามารถเข้าใช้ระบบบัญชีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเด็กได้แล้ววันนี้ที่ : https://www.youthlink.go.th/

เอกสารอ้างอิง

สถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ. (2564). ระบบบัญชีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเด็ก. สืบค้น 20 มีนาคม 2566, จาก https://www.youthlink.go.th/