เว็บไซต์ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ

https://nccs.dcy.go.th/  เป็นเว็บไซต์รวบรวมข้อมูล ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการยกระดับคุณภาพของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ เป็นช่องทางเข้าสู่ระบบเครือข่ายบนอินเทอร์เน็ต (Gateway) สำหรับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเข้าสู่ระบบฐานข้อมูล รวมถึงเป็นช่องทางเชื่อมต่อไปยังหน่วยงาน องค์กร ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ : https://nccs.dcy.go.th/