แอปพลิเคชัน KhunLook

แอปพลิเคชัน KhunLook เป็นแอปพลิเคชันที่ช่วยในการดูแล ประเมิน และติดตาม
การเจริญเติบโต พัฒนาการ และสุขภาพของเด็ก ผู้ปกครองและครูสามารถประเมินสุขภาพ
และกระตุ้นพัฒนาการของเด็กได้ในเบื้องต้น ร่วมกันกับบุคลากรทางสาธารณสุข สามารถพกพาได้โดยสะดวก และสามารถแจ้งเตือนนัดหมาย เก็บบันทึกภาพและข้อมูล ตั้งแต่การคลอด การดูแลสุขภาพลูก การเจริญเติบโตภาวะโภชนาการ พัฒนาการ การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันตามวัย สุขภาพ
ช่องปาก และมีคำแนะนำตามวัยจากกุมารแพทย์และทันตแพทย์ เพื่อส่งเสริมให้เด็กโต และมีพัฒนาการเต็มศักยภาพ ลดความเสี่ยงต่อปัญหาพัฒนาการล่าช้า

โดยกระทรวงสาธารณสุข สถาบันพัฒนาการเด็ก
ราชนครินทร์ จังหวัดเชียงใหม่ กรมสุขภาพจิต
กรมอนามัย และราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย
ได้ให้การสนับสนุนเชิงวิชาการ และอนุญาตให้
แอปพลิเคชัน KhunLook ใช้เกณฑ์การประเมิน
การเจริญเติบโต (0-19 ปี) พัฒนาการ (0-6 ปี)
การสร้างภูมิคุ้มกันโรค (0-12 ปี) และคำแนะนำในการ
สร้างเสริมสุขภาพให้แก่เด็ก และกระทรวงสาธารณสุข
เป็นผู้เผยแพร่แอปพลิเคชัน KhunLook

ภายในแอปพลิเคชันจะประกอบไปด้วยเมนูต่าง ๆ อาทิ เมนูสิ่งเล็ก ๆ ที่สร้างลูก เมนูครอบครัว เมนูการเจริญเติบโต เมนูพัฒนาการของลูก
เมนูวัคซีน เมนูบันทึกฟัน เมนูนัดหมาย เมนูบันทึกความทรงจำ และเมนู Back up ให้เลือกคลิก
ตามการใช้งานเพื่อช่วยในการดูแล ประเมิน และติดตามการเจริญเติบโต พัฒนาการ และสุขภาพของลูกน้อย

สามารถเข้าไปดาวน์โหลด แอปพลิเคชัน KhunLook โดยค้นหาคำว่า “คุณลูก” ภาษาไทย หรือ “KhunLook” ภาษาอังกฤษ ติดตั้งรวดเร็วง่ายดาย สามารถใช้งานได้ทั้งระบบ iOS และ android ทั้งมือถือสมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ต หรือ เพียงคลิกไปที่เว็บไซต์ www.khunlook.com หรือคลิกที่
https://itunes.apple.com/us/app/khunlook-khun-luk/id961051837?ls=1&mt=8 (ระบบ ios) https://play.google.com/store/apps/details?id=hda.app.khunlook (ระบบ android)

เอกสารอ้างอิง

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. (2558). แอปพลิเคชัน KhunLook . สืบค้น 14 พฤษภาคม 2566, จาก https://www.khunlook.com/