ผลกระทบของการระบาดโรคโควิด-19 ต่อเด็กและเยาวชนในประเทศไทย

ในช่วงการระบาดระลอกแรกในปี พ.ศ. 2563 รัฐบาลไทยได้ออกมาตรการปิดเมืองตั้งแต่วันที่ 15 มี.ค. จนถึงสิ้นเดือน มิ.ย. 2563 โดยปิดสถานที่ทำงาน ระบบขนส่งสาธารณะ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและสถานศึกษา ตลอดจนยกเลิกกิจกรรมสาธารณะทั้งหมด ขณะที่ในระลอกที่สอง รัฐบาลประกาศปิดสถานศึกษาบางส่วนในพื้นที่สีแดง 28 จังหวัด ระหว่างวันที่ 4-31 ม.ค. 2564 ต่อมาในระลอกที่สาม จำนวนเด็กที่ติดเชื้อรุนแรงเพิ่มจำนวนขึ้นอย่างมากในเดือน พ.ค. 2564 นับแต่นั้นมาพบว่าอัตราการเสียชีวิตในวัยเด็กอยู่ที่ร้อยละ 0-0.03 โดยอัตราการเสียชีวิตปรับตัวสูงสุดใน พ.ย. 2564  ที่ร้อยละ 0.034 และเริ่มปรับลดลงในเดือน ธ.ค. ปีเดียวกัน

โดยเฉลี่ยแล้ว ผู้ติดเชื้อรายใหม่ในเด็กอายุ 0 ถึง 19 ปี คิดเป็นร้อยละ 0-10 ของจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ทั้งหมดในช่วงระลอกที่หนึ่งและสอง ก่อนจะปรับเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ร้อยละ 10–25 ในระลอกที่สาม จำนวนเด็กที่ติดเชื้อใหม่มียอดสูงสุดในเดือน ส.ค. 2564 ก่อนจะทยอยปรับลดลงในเวลาต่อมา

อ่านเอกสารฉบับเต็มได้ที่ : https://shorturl.asia/WC6Su

เอกสารอ้างอิง